Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 14

Kuyini Okungakunceda Ungatshaphazi Izinto Olazo?

“Othanda ezokuzithokozisa uzacina esengumyanga; othanda iwayini kanye lamafutha kasoze anothe.”

IZaga 21:17

“Okweledayo uba yisigqili salowo akwelede kuye.”

IZaga 22:7

“Kambe ngubani phakathi kwenu ongathi efuna ukwakha umphotshongo angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuze abone ukuthi izinto alazo ziyenela yini ukuthi awakhe awuqede? Phela uzakuthi eseyakhe isisekelo sawo ehluleke ukuwuqeda, bonke abakhangeleyo besebemhleka besithi: ‘Umuntu lo waqalisa ukwakha kodwa wehluleka ukuqeda.’”

ULukha 14:28-30

“Bathi sebedle basutha wathi kubafundi bakhe: ‘Buthani iziqephu eziseleyo ukuze kungadlaliswa lutho.’”

UJohane 6:12