Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

A7-G

Okuqakathekileyo Okwenzakala Empilweni KaJesu Esemhlabeni—Inkonzo KaJesu Yokucina EJerusalema (Ingxenye Yokuqala)

ISIKHATHI

INDAWO

OKWENZAKALAYO

UMATHEWU

UMAKHO

ULUKHA

UJOHANE

33 C.E., ngoNisani 8

EBhethani

UJesu ufika kusasele amalanga ayisithupha ukuthi kufike iPhasika

     

11:55–12:1

NgoNisani 9

EBhethani

UMariya uthela amafutha ekhanda likaJesu lasenyaweni

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

EBhethani leBhethifage leJerusalema

Ungena eJerusalema egade ubabhemi

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

NgoNisani 10

EBhethani leJerusalema

Uqalekisa isihlahla somkhiwa; uphinda ahlanze ithempeli

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

EJerusalema

Abaphristi abakhokhelayo lababhali babumba icebo lokubulala uJesu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

UJehova uyakhuluma; uJesu ukhuluma ngokufa kwakhe; ukungakholwa kwamaJuda kugcwalisa isiphrofetho sika-Isaya

     

12:20-50

NgoNisani 11

EBhethani leJerusalema

Ubafundisa esebenzisa isihlahla somkhiwa esibunileyo

21:19-22

11:20-25

   

EJerusalema, ethempelini

Amandla akhe ayathandabuzwa; umzekeliso wamadodana amabili

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Imizekeliso: abalimi abangababulali, idili lomtshado

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Uphendula imibuzo emayelana loNkulu- nkulu loKhesari, emayelana lovuko, lema- yelana lomlayo omkhulu kulayo yonke

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Ubuza abantu ukuthi uKhristu ungumntakaDavida yini

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Maye ngababhali labaFarisi

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Ubona umfelokazi enikela

 

12:41-44

21:1-4

 

Entabeni yama-oliva

Ukhuluma ngokuzakwenzakala ngesikhathi sokuba khona kwakhe

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Imizekeliso: intombi ezilitshumi, amathalenta, izimvu lezimbuzi

25:1-46

     

NgoNisani 12

EJerusalema

Abakhokheli bamaJuda babumba icebo lokumbulala

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

UJudasi uhlela ukumthengisa

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

NgoNisani 13 (NgoLwesine emini)

EJerusalema laseduze kwayo

Ulungiselela iPhasika lokucina

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

NgoNisani 14

EJerusalema

Udla iPhasika labaphostoli

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Ugezisa abaphostoli inyawo

     

13:1-20