IVangeli Elabhalwa NguJohane 12:1-50

  • UMariya uthela amafutha enyaweni zikaJesu (1-11)

  • UJesu ungena njengomnqobi (12-19)

  • UJesu ubatshela ngokufa kwakhe (20-37)

  • Ukungakholwa kwamaJuda kugcwalisa isiphrofetho (38-43)

  • UJesu weza ukuzosindisa umhlaba (44-50)

12  Kwathi sekusele amalanga ayisithupha ukuthi kube liPhasika, uJesu wafika eBhethani lapho okwakuhlala khona uLazaro,+ indoda ayeyivuse kwabafileyo.  Bamenzela idili lantambama njalo uMatha nguye owayebalungisela ukudla.+ LoLazaro wayekhona kwababesidla laye.  UMariya wathatha amafutha anukelelayo ayingxenye yelitha,* inadi yoqobo edula kakhulu, wawathela enyaweni zikaJesu wasemesula ngenwele zakhe. Indlu yonke yanukelela.+  Kodwa uJudasi Iskariyothi,+ omunye wabafundi bakhe owayesezamthengisa wathi:  “Kungani amafutha la anukelelayo engathengiswanga ngabodenariyu* abangu-300, imali yakhona yaphiwa abayanga?”  Lokhu wayengakukhulunyiswa yikuthi ulendaba labayanga kodwa wakutsho ngoba wayelisela futhi wayegcina ibhokisi lemali, ejayele ukutshontsha imali eyayifakwa kulo.  UJesu wathi: “Myekeleni akwenze lokhu ukuze alungiselele ilanga lokungcwatshwa kwami.+  Abayanga lihlala lilabo+ kodwa mina alisoze lihlale lilami.”+  AmaJuda amanengi ezwa ukuthi uJesu wayekuleyondawo, asebuya lapho engalandanga yena kuphela kodwa ezobona loLazaro, lowo ayemvuse kwabafileyo.+ 10  Abaphristi abakhokhelayo babumba icebo lokuthi babulale laye uLazaro, 11  njengoba kunguye owayesenza ukuthi amaJuda amanengi abuye lapho futhi akholwe kuJesu.+ 12  Ngelanga elilandelayo abantu abanengi ababebuye emkhosini bezwa ukuthi uJesu wayesiza eJerusalema. 13  Ngakho bathatha izingatsha zesihlahla selala baphuma besiyamhlangabeza, bememeza besithi: “Sicela umsindise! Ubusisiwe lowo oza ngebizo likaJehova.*+ Ibusisiwe iNkosi yako-Israyeli!”+ 14  UJesu wathi ethola idonkana wayigada wahlala phezu kwayo+ njengoba kubhaliwe ukuthi: 15  “Ungesabi ndodakazi yeZiyoni. Khangela! Inkosi yakho iza ihlezi phezu kwedonkana.”+ 16  Ekuqaliseni abafundi bakhe babengakuzwisisi lokhu kodwa uJesu wathi esekhazinyulisiwe,+ bakhumbula ukuthi okwakwenzakale kuye yikho kanye okwakubhaliwe mayelana laye.+ 17  Abantu ababelaye lapho ebiza uLazaro ukuthi aphume ethuneni+ ngesikhathi emvusa kwabafileyo baqhubeka befakaza.+ 18  Lokhu ngokunye okwenza ukuthi abantu bamhlangabeze. Babezwile ukuthi wenze isimangaliso leso. 19  Yikho abaFarisi bakhuluma bodwa bathi: “Liyabona ukuthi aliyindawo ngento le. Khangelani! Umhlaba wonke usumlandela.”+ 20  Phakathi kwalabo ababebuye emkhosini bezokhonza kwakulamaGrikhi. 21  AmaGrikhi la alanda uFiliphu+ owayedabuka eBhethisayida yeGalile athi: “Mnumzana, sicela ukubona uJesu.” 22  UFiliphu wasuka wayatshela u-Andreya, basebesiyatshela uJesu. 23  Kodwa uJesu wabaphendula wathi: “Isikhathi sokuthi iNdodana yomuntu ikhazinyuliswe sesifikile.+ 24  Ngiqinisile sibili ngithi kini, nxa uhlamvu lwengqoloyi lungazange luwele emhlabathini lufe, luhlala luluhlamvu olulodwa nje. Kodwa nxa lungafa+ luthela amabele amanengi. 25  Loba ngubani othanda impilo yakhe* uzayitshabalalisa, kodwa loba ngubani ozonda impilo yakhe*+ emhlabeni lo uzayilondoloza athole ukuphila okungapheliyo.+ 26  Nxa umuntu efuna ukuba yinceku yami, kangilandele. Lapho engikhona lenceku yami izakuba khonapho.+ Nxa umuntu efuna ukuba yinceku yami, uBaba uzamupha udumo. 27  Khathesi ngikhathazekile,+ pho ngithini? Baba ngisindisa kulelihora.+ Lanxa kunjalo, lokhu yikho okwenze ngafika kulelihora. 28  Baba khazimulisa ibizo lakho.” Kwasekuzwakala ilizwi+ livela ezulwini lisithi: “Ngilikhazimulisile futhi ngizaphinda ngilikhazimulise.”+ 29  Abantu ababemi lapho balizwa ilizwi basebesithi kudume izulu. Abanye bathi: “Ingilosi ikhulume laye.” 30  UJesu wabaphendula wathi: “Ilizwi leli lizwakele ukuze lincede lina, hatshi mina. 31  Khathesi umhlaba lo uyahlulelwa, umbusi womhlaba+ uzaxotshwa.+ 32  Kodwa nxa mina sengiphakanyisiwe emhlabeni,*+ ngizadonsela yonke imihlobo yabantu kimi.” 33  Wayesitsho lokhu ukuze atshengise ukuthi wayezakufa njani+ esikhathini esiseduze nje. 34  Abantu basebemphendula bathi: “Thina sezwa eMthethweni ukuthi uKhristu uzahlala kuze kube nini lanini.+ Manje kungani usithi iNdodana yomuntu kumele iphakanyiswe?*+ Ingubani leyo Ndodana yomuntu?” 35  UJesu wasesithi: “Ukukhanya kuzakuba kini okwesikhatshana nje. Hambani liseselokukhanya ukuze ubumnyama bungalikhuleli. Loba ngubani ohamba emnyameni kakwazi ukuthi uyangaphi.+ 36  Nxa ukukhanya liseselakho, tshengisani ukuthi liyakukholwa ukukhanya ukuze libe ngamadodana okukhanya.”+ UJesu wathi esekhulume lokhu wasuka kubo wabacatshela. 37  Lanxa wenza izimangaliso ezinengi phambi kwabo, babengamkholwa 38  ukuze kugcwaliseke ilizwi lomphrofethi u-Isaya owathi: “Jehova,* ngubani osekukholiwe lokho abakuzwa ngathi?*+ Ngubani osevezelwe ingalo kaJehova?”*+ 39  Okwakusenza bangakholwa yilokho okwaphinda kwatshiwo ngu-Isaya lapho esithi: 40  “Wenze ukuthi amehlo abo angaboni lokuthi inhliziyo zabo zibe lukhuni, ukuze bangaboni ngamehlo abo, bangazwisisi ngezinhliziyo zabo futhi bangaphenduki ngibasilise.”+ 41  U-Isaya watsho izinto lezi ngoba wayibona inkazimulo yakhe wasekhuluma ngaye.+ 42  Loba kunjalo, ngitsho lababusi abanengi bakholwa kuye+ kodwa abazange bakuvume lokhu ngenxa yabaFarisi. Babesenzela ukuthi bangaxotshwa esinagogeni+ 43  ngoba babethanda inkazimulo yabantu ukwedlula inkazimulo kaNkulunkulu.+ 44  UJesu waphakamisa ilizwi wathi: “Loba ngubani okholwa kimi, kakholwa kimi kuphela kodwa ukholwa lakulowo ongithumileyo,+ 45  njalo loba ngubani obona mina ubona lalowo ongithumileyo.+ 46  Ngibuye ngiyikukhanya emhlabeni+ ukuze wonke umuntu okholwa kimi angaqhubeki esemnyameni.+ 47  Kodwa nxa umuntu esizwa amazwi ami ayekele ukuwagcina, angimahluleli ngoba angilandanga ukuzokwahlulela umhlaba, ngalanda ukuzowusindisa.+ 48  Ukhona ozakwahlulela loba ngubani ongelandaba lami longamukeli amazwi ami. Ilizwi engilikhulumileyo yilo elizamahlulela ngelanga lokucina 49  ngoba angikhulumi lokho engizicabangela khona. Kodwa uBaba ongithumileyo nguye ongitshele ukuthi* ngithini lokuthi ngifundiseni,+ 50  njalo ngiyakwazi ukuthi lokho angitshele khona kunika ukuphila okungapheliyo.+ Yikho loba yikuphi engikukhulumayo, ngikukhuluma njengoba nje uBaba engitshelile.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ayiphawundi.” Le kwakuyiphawundi yamaRoma eyayingaba ngamagremu angu-327. Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “umphefumulo wakhe.”
Kumbe, “umphefumulo wakhe.”
Lapha kutshiwo ukubulawa esigodweni.
Lapha kutshiwo ukubulawa esigodweni.
Kumbe, “esikubikileyo?”
NgesiGrikhi, “ongiphe umlayo wokuthi.”