Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 1

Ungubani UNkulunkulu?

“Kwangathi abantu bangakwazi ukuthi wena obizo lakho unguJehova, nguwe wedwa oPhezukonke emhlabeni wonke.”

IHubo 83:18

“Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu. Nguye owasenzayo futhi singabakhe.”

IHubo 100:3

“NginguJehova. Leli yilo ibizo lami, inkazimulo yami ngeke ngiyinike omunye, lodumo lwami ngeke ngilunike izithombe ezibaziweyo.”

U-Isaya 42:8

“Wonke umuntu obiza ibizo likaJehova uzasindiswa.”

KwabaseRoma 10:13

“Phela indlu ngayinye ilomakhi wayo kodwa umakhi wezinto zonke nguNkulunkulu.”

KumaHebheru 3:4

“Phakamisani amehlo enu likhangele phezulu. Ngubani odale izinto zonke lezi? Ngulowo okhokhela ibutho lazo, abale yinye ngayinye; azibize zonke ngamabizo azo. Ngenxa yamandla akhe amakhulu, lamandla akhe amangalisayo, akula leyodwa engekhoyo.”

U-Isaya 40:26