Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B5

Ithabanikeli Kanye Lomphristi Omkhulu

Okwakusethabanikeli

 1. 1 IBhokisi (Eks 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Ikhetheni (Eks 26:31-33)

 3. 3 Insika Yekhetheni (Eks 26:31, 32)

 4. 4 INdawo Engcwele (Eks 26:33)

 5. 5 lNgcwelengcwele (Eks 26:33)

 6. 6 Elinye Ikhetheni (Eks 26:36)

 7. 7 Insika Zekhetheni (Eks 26:37)

 8. 8 Izisekelo Zekhopha Ezilezikhala (Eks 26:37)

 9. 9 I-alithare Lokutshisela 10 Impepha (Eks 30:1-6)

 10. 10 Itafula Yesinkwa Sokubukiswa (Eks 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Uluthi Lwesibane (Eks 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Ilembu Letende Elenziwe Ngelineni (Eks 26:1-6)

 13. 13 Ilembu Letende Elenziwe Ngoboya Bembuzi (Eks 26:7-13)

 14. 14 Isembeso Sezikhumba Zenqama (Eks 26:14)

 15. 15 Isembeso Sezikhumba Zenyamazana Zolwandle (Eks 26:14)

 16. 16 Amapulanka (Eks 26:15-18, 29)

 17. 17 Izisekelo Zesiliva Eziphansi Kwamapulanka (Eks 26:19-21)

 18. 18 Umthando (Eks 26:26-29)

 19. 19 Izisekelo Zesiliva Ezilezikhala (Eks 26:32)

 20. 20 Inditshi Yekhopha (Eks 30:18-21)

 21. 21 I-alithare Leminikelo Yokutshiswa (Eks 27:1-8)

 22. 22 Iguma (Eks 27:17, 18)

 23. 23 Igedi (Eks 27:16)

 24. 24 Amakhetheni Enziwe Ngelineni (Eks 27:9-15)

Umphristi Omkhulu

Isahluko 28 sika-Eksodusi sichaza ukuthi izigqoko zomphristi omkhulu wako-Israyeli zazinjani