Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 3

Ngubani Owabhala IBhayibhili?

“UMosi wawabhala phansi wonke amazwi kaJehova.”

U-Eksodusi 24:4

“UDanyeli wathi elele embhedeni wakhe waphupha iphupho wabona lemibono. Walibhala phansi iphupho lelo kanye lakho konke okumayelana lezinto lezo.”

UDanyeli 7:1

“Ngesikhathi lisamukela ilizwi likaNkulunkulu elalizwa ngathi, kalilamukelanga njengelizwi labantu kodwa lalamukela njengelizwi likaNkulunkulu njengoba liyilo sibili.”

1 KwabaseThesalonika 2:13

“Yonke iMibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu futhi iyasiza ekufundiseni abantu.”

2 KuThimothi 3:16

“Isiphrofetho asikaze silethwe ngentando yomuntu kodwa abantu babekhuluma okuvela kuNkulunkulu njengoba babeqhutshwa ngumoya ongcwele.”

2 UPhetro 1:21