IVangeli Elabhalwa NguJohane 10:1-42

 • Umelusi lezibaya zezimvu (1-21)

  • UJesu ngumelusi omuhle (11-15)

  • “Ngilezinye izimvu” (16)

 • AmaJuda ahlangana loJesu emkhosini (22-39)

  • AmaJuda amanengi awafuni ukukholwa (24-26)

  • “Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami” (27)

  • INdodana imunye loYise (30, 38)

 • Abanengi abangaphetsheya kukaJodani bayakholwa (40-42)

10  “Ngiqinisile sibili ngithi kini, lowo ongangeni ngegedi esibayeni sezimvu kodwa okhwela angene ngenye indawo, ulisela njalo uyisigebenga.+  Ongena ngegedi nguye umelusi wezimvu.+  Olinda egedini uyamvulela+ futhi izimvu ziyalilalela ilizwi lakhe.+ Izimvu zakhe uzibiza ngamabizo azikhokhele aphume lazo.  Nxa esezikhiphile zonke ezakhe, uhamba phambi kwazo zona zimlandele ngoba ziyalazi ilizwi lakhe.  Azingeke zilandele umuntu ezingamaziyo kodwa ziyambalekela ngoba azilazi ilizwi lesihambi.”  UJesu wabatshela umzekeliso lo kodwa abazange bazwisise ukuthi wayesitshoni.  Ngakho waphinda wathi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, mina ngiligedi izimvu ezingena ngalo.+  Bonke ababuye bezenza mina bangamasela futhi bayizigebenga, yikho izimvu zingabalalelanga.  Mina ngiligedi, loba ngubani ongena ngami uzasindiswa njalo uzangena aphume athole amadlelo.+ 10  Nxa isela lifika liyabe lilande ukuzotshontsha lokubulala lokutshabalalisa kuphela.+ Mina ngabuya ukuze abantu bathole ukuphila futhi baphile kuze kube nini lanini. 11  Ngingumelusi omuhle.+ Umelusi omuhle unikela ngempilo yakhe* ngenxa yezimvu zakhe.+ 12  Indoda eqhatshiweyo engasimelusi lengasimnikazi wezimvu iyathi ibona iganyana lisiza itshiye izimvu ibaleke, iganyana lifike libambe ezinye, ezinye zisabalale 13  ngoba yona iqhatshiwe, ayilandaba lezimvu. 14  Mina ngingumelusi omuhle. Ngiyazazi izimvu zami lezimvu zami ziyangazi+ 15  njengoba nje loBaba engazi, lami ngimazi uBaba.+ Nginikela ngempilo yami* ngenxa yezimvu zami.+ 16  “Ngilezinye izimvu ezingayisizo zalesi sibaya.+ Lazo kumele ngizilethe futhi zizalilalela ilizwi lami, zibe ngumhlambi owodwa phansi komelusi oyedwa.+ 17  UBaba uyangithanda+ ngoba nginikela ngempilo yami*+ ukuze ngiphinde ngiyamukele. 18  Kakho ongangithathela yona kodwa nginikela ngayo ngokuthanda kwami. Ngilelungelo lokunikela ngayo lokuphinda ngiyamukele.+ Umlayo lo ngawuphiwa nguBaba.” 19  AmaJuda aphinda adabukana phakathi+ ngenxa yamazwi la. 20  Amanengi ayesithi: “Usephambene futhi uledimoni. Limlalelelani?” 21  Amanye esithi: “La akusimazwi omuntu oledimoni. Kambe idimoni lingavula amehlo eziphofu?” 22  Ngalesosikhathi eJerusalema kwaba loMkhosi Wokunikela Ithempeli njalo kwakuyisikhathi somqando. 23  UJesu wayesethempelini ehamba evurandini okwakuthiwa ngelikaSolomoni.+ 24  AmaJuda asembuthanela athi kuye: “Kuzaze kube nini usitshiya silenga? Nxa kunguwe uKhristu sitshele kucace.” 25  UJesu waphendula wathi: “Ngilitshelile kodwa alikholwa. Imisebenzi engiyenza ngebizo likaBaba iyafakaza ngami.+ 26  Kodwa lina alikholwa ngoba alisizozimvu zami.+ 27  Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami, ngiyazazi njalo zona ziyangilandela.+ 28  Ngizinika ukuphila okungapheliyo.+ Azisoze zibhujiswe loba sekutheni futhi akulamuntu ozazihluthuna esandleni sami.+ 29  Lokho uBaba angiphe khona kuqakatheke kulazo zonke izinto njalo akulamuntu ongahluthuna izimvu esandleni sikaBaba.+ 30  Mina loBaba simunye.”*+ 31  AmaJuda aphinda adobha amatshe efuna ukumkhanda ngawo. 32  UJesu wasesithi kuwo: “Ngilitshengise imisebenzi kaBaba eminengi emihle. Yiwuphi phakathi kwayo elifuna ukungitshayela wona ngamatshe?” 33  AmaJuda amphendula athi: “Asikutshayeli umsebenzi omuhle, sikutshayela ukuthuka+ uNkulunkulu ngoba uzenza unkulunkulu wena ungumuntu.” 34  UJesu wasesithi: “Akubhalwanga yini eMthethweni wenu ukuthi, ‘Ngathi: “Lingonkulunkulu”’?+ 35  UNkulunkulu wababiza ngokuthi ‘bangonkulunkulu’+ labo abasolwa lilizwi lakhe futhi wona umbhalo uhlala uliqiniso. 36  Manje kungani lisithi mina engangcweliswa nguBaba ngasengithunywa emhlabeni ngithuka uNkulunkulu ngenxa yokuthi ngithe, ‘NgiyiNdodana kaNkulunkulu’?+ 37  Nxa ngingenzi imisebenzi kaBaba, lingaze langikholwa. 38  Kodwa nxa ngisenza yona, yikholweni imisebenzi le+ lanxa mina lingangikholwa ukuze lazi njalo liqhubeke lisazi ukuthi uBaba munye lami, lami ngimunye loBaba.”+ 39  Ngakho bazama futhi ukumbamba kodwa waphunyuka wasuka kubo. 40  Waphinda waya ngaphetsheya kukaJodani lapho uJohane ayebhabhathizela khona ekuqaleni,+ wafika wahlala kuleyondawo. 41  Abantu abanengi babuya kuye bathi: “UJohane kazange enze ngitsho lesimangaliso esisodwa kodwa konke akukhulumayo ngendoda le kwakuliqiniso.”+ 42  Abanengi endaweni leyo bakholwa kuye.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngomphefumulo wakhe.”
Kumbe, “ngomphefumulo wami.”
Kumbe, “ngomphefumulo wami.”
Kumbe, “simanyene.”