Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 15

Ungenzani Ukuze Uthokoze?

“Kungcono ukudla imibhida lapho okulothando khona, kulokudla inyama yenkunzi enonileyo lapho okulokuzondana khona.”

IZaga 15:17

“Mina Jehova nginguNkulunkulu wakho, lowo okufundisayo ukuze uncedakale lowo okukhokhela endleleni okufanele uhambe ngayo.”

U-Isaya 48:17

“Bayathokoza abakunanzelelayo ukuthi bayamdinga uNkulunkulu ngoba uMbuso wezulu ngowabo.”

UMathewu 5:3

“Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.”

UMathewu 22:39

“Lokho elifuna abantu bakwenze kini, lani kwenzeni kubo.”

ULukha 6:31

“Abathokozayo yilabo abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilandele!”

ULukha 11:28

“Lanxa umuntu elokunengi, izinto alazo ayisizo ezimnika impilo.”

ULukha 12:15

“Ngakho nxa silokudla lezigqoko sizasuthiseka ngezinto lezo.”

1 KuThimothi 6:8

“Ukupha kuyathokozisa kakhulu ukwedlula ukwamukela.”

ImiSebenzi 20:35