Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B14-B

Indlela Okwakubalwa Ngayo Imali Lezisindo

Indlela Okwakubalwa Ngayo Imali Lezisindo EMibhalweni YesiHebheru

IGera (i-120 yeshekheli)

0,57 g

amagera angu-10 ibhekha elilodwa

IBhekha

5,7 g

amabhekha angu-2 ishekheli elilodwa

IPhimi

7,8 g

iphimi elilodwa i-23 yeshekheli

Isisindo seShekheli

IShekheli

11,4 g

amashekeli angu-50 imina elilodwa

IMina

570 g

amamina angu-60 ithalenta elilodwa

IThalenta

34,2 kg

IDarikhi (EyePhesiya, yayenziwe ngegolide)

8,4 g

U-Ezra 8:27

Indlela Okwakubalwa Ngayo Imali Lezisindo EMibhalweni YamaKhristu YesiGrikhi

ILephuthoni (NgeyamaJuda, yayenziwe ngekhopha kumbe nge-bronze)

I-12 yekhwadirani

ULukha 21:2

Ikhwadirani (NgeyeRoma, yayenziwe ngekhopha kumbe nge-bronze)

amalephuthoni amabili

UMathewu 5:26

I-Asariyoni (NgeyeRoma, yayisetshenziswa lakwezinye izindawo, yayenziwe ngekhopha kumbe nge-bronze)

amakhwadirani angu-4

UMathewu 10:29

UDenariyu (NgeyeRoma, yayenziwe ngesiliva)

amakhwadirani angu-64

3,85 g

UMathewu 20:10

Umholo Welanga Elilodwa (amahora angu-12)

IDrakhima (EyamaGrikhi, yayenziwe ngesiliva)

3,4 g

ULukha 15:8

Umholo Welanga Elilodwa (amahora angu-12)

IDidrakhima (EyamaGrikhi, yayenziwe ngesiliva)

amadrakhima angu-2

6,8 g

UMathewu 17:24

Umholo Wamalanga Amabili

IThetradrakhima yase-Antiyokhi

IThetradrakhima yaseThire (Ishekheli yesiliva yaseThire)

IThetradrakhima (EyamaGrikhi, yayenziwe ngesiliva; yayibizwa langokuthi yi-silver stater)

amadrakhima angu-4

13,6 g

UMathewu 17:27

Umholo Wamalanga Angu-4

IMina

amadrakhima angu-100

340 g

ULukha 19:13

umholo wamalanga angaba ngu-100

IThalenta

amamina angu-60

20,4 kg

UMathewu 18:24

ISambulo 16:21

umholo weminyaka engaba ngu-20

IPhawundi (Isilinganiso saseRoma)

327 g

UJohane 12:3

“Amafutha anukelelayo ayiphawundi, inadi yoqobo edula kakhulu”