IVangeli Elabhalwa NguLukha 24:1-53

  • UJesu uvuswa kwabafileyo (1-12)

  • Emgwaqweni oya e-Emawusi (13-35)

  • UJesu ubonakala kubafundi (36-49)

  • UJesu uya ezulwini (50-53)

24  Ngelanga lokuqala leviki bafika ethuneni ekuseni kakhulu bethwele amafutha anukelelayo ababewalungisile.+  Kodwa bafica ilitshe ligiqiwe lasuswa ethuneni,+  basebengena bathola isidumbu seNkosi uJesu singekho.+  Bathi belokhu besathithibele, babona sekulamadoda amabili emi khonapho, egqoke izembatho ezikhazimulayo.  Abesifazana laba bethuka bakhangela phansi, baqhubeka bekhothamise amakhanda. Amadoda la athi kubo: “Kungani lidinga umuntu ophilayo ebantwini abafileyo?+  Kakho lapha, usevusiwe. Khumbulani ukuthi wathi eseGalile walitshela ukuthi  iNdodana yomuntu kumele inikelwe ebantwini abayizoni ibisibulawa ngokubethelwa esigodweni, ivuke ngelanga lesithathu.”+  Bawakhumbula amazwi akhe,+  basebesuka ethuneni bayatshela abaliTshumi Lanye labanye konke okwakwenzakele.+ 10  Abatshela abaphostoli izindaba lezi kwakunguMariya Magadalena, loJowana, loMariya unina kaJakhobe kanye labanye abesifazana ababelapho. 11  Kodwa abazange babakholwe abesifazana laba ngoba kubo kwakungathi bakhuluma into engelangqondo. 12  Loba kunjalo uPhetro wasukuma, wagijima esiya ethuneni. Wafika wakhothama walunguza phakathi, wasebona amalembu elineni kuphela. Ngakho wasuka wahamba, ezibuza ukuthi kwakwenzakaleni. 13  Ngalelolanga abafundi ababili babesiya esigabeni okuthiwa yi-Emawusi, esingaba ngamakhilomitha angu-11* nxa usuka eJerusalema. 14  Babehamba bexoxa ngezinto zonke lezi ezazenzakele. 15  Bathi belokhu besakhuluma ngezinto lezo, uJesu wafika waqalisa ukuhamba labo 16  kodwa abananzelelanga ukuthi nguye.+ 17  Wathi kubo: “Kanti lihamba likhuluma ngani?” Bama mpo kukhanya ukuthi badanile. 18  Omunye wabo okwakuthiwa nguKlewophasi wathi kuye: “Kanti uyisihambi yini esihlala sodwa eJerusalema? Utsho ukuthi awuzazi izinto ezenzakale lapho ezinsukwini ezisanda kwedlula?” 19  Wasesithi kubo: “Izinto ziphi?” Bathi kuye: “Izinto eziphathelane loJesu umNazaretha,+ owatshengisa ngezenzo langamazwi phambi kukaNkulunkulu labantu bonke ukuthi ungumphrofethi olamandla.+ 20  Abaphristi bethu abakhokhelayo lababusi bamnikele ukuthi agwetshelwe ukufa,+ basebembethela esigodweni. 21  Kodwa besilethemba lokuthi umuntu lo nguye ozakhulula abako-Israyeli.+ Phezu kwalokho, lamuhla sekulilanga lesithathu izinto lezi zenzakele 22  njalo abanye abesifazana abaphakathi kwethu basimangalisile ngoba bahambe ethuneni kusesele+ 23  bathola isidumbu sakhe singekho, basebebuya basitshela ukuthi babone izingilosi ezibatshele ukuthi uyaphila. 24  Abanye ebesilabo basebesuka baya ethuneni,+ bathola kunjengoba nje abesifazana betshilo kodwa yena abambonanga.” 25  Ngakho wathi kubo: “Lina bantu abangafuni ukucabanga labaphuza ukukholwa izinto zonke ezakhulunywa ngabaphrofethi, 26  bekungafanelanga yini ukuthi uKhristu ahlupheke kanje+ njalo athole inkazimulo yakhe?”+ 27  Waseqalisa kuMosi lakubo bonke abaPhrofethi,+ wabachasisela izinto eziphathelane laye eziseMibhalweni yonke. 28  Bathi sebeseduze lesigaba ababesiya kuso, wenza angathi uzadlula aqhubeke ngohambo. 29  Basebemncenga ukuthi angahambi, bathi: “Hlala lathi ngoba sekusiba ntambama lelanga selisiyatshona.” Yikho wangena labo endlini. 30  Wathi elokhu esahlezi labo besidla, wathatha isinkwa wathandaza,* wasihlephuna waqalisa ukubaqhubela.+ 31  Kwasekusithi dlwe emehlweni abo bamnanzelela kodwa wasenyamalala wasuka kubo.+ 32  Babuzana bathi: “Inhliziyo zethu bezingavuthi yini ngesikhathi ekhuluma lathi emgwaqweni, esichasisela kuhle* iMibhalo?” 33  Bahle basukuma ngalesosikhathi babuyela eJerusalema, bathola abaliTshumi Lanye bebuthene labanye. 34  Laba ababebuthene bathi: “INkosi ivusiwe sibili futhi ibonakele kuSimoni!”+ 35  Abafundi ababili babatshela okwakwenzakele emgwaqweni lokuthi uthe ehlephuna isinkwa bahle bananzelela ukuthi nguye.+ 36  Bathi belokhu besaxoxa ngezinto lezi, yena ngokwakhe wama phakathi kwabo wathi kubo: “Ukuthula akube kini.”+ 37  Kodwa bethuka batshaywa luvalo becabanga ukuthi babona isidalwa somoya. 38  Yikho wathi kubo: “Kungani likhathazekile futhi lithandabuza ezinhliziyweni zenu? 39  Khangelani izandla zami lenyawo zami, yimi kanye. Ngithintani lizibonele, umoya awulanyama lamathambo kodwa liyazibonela ukuthi mina ngilakho.” 40  Watsho njalo ebatshengisa izandla lenyawo zakhe. 41  Kodwa basebethabe bengasazazi futhi bemangele kakhulu, belokhu bengamkholwa. Wasesithi kubo: “Lilakho yini okudliwayo lapha?” 42  Bamqhubela inhlanzi ewosiweyo, 43  wayithatha wayidla bemkhangele. 44  Wasesithi kubo: “Nanka amazwi ami engalitshela wona ngiseselani.+ Ngalitshela ukuthi konke okumayelana lami okubhalwe eMthethweni kaMosi lakubaPhrofethi kanye lakumaHubo kufanele kugcwaliseke.”+ 45  Wasebavula ingqondo ukuze bazwisise kuhle okwakutshiwo yiMibhalo.+ 46  Wathi kubo, “Kubhaliwe ukuthi uKhristu uzahlupheka abesevuka kwabafileyo ngelanga lesithathu+ 47  lokuthi kusukela eJerusalema,+ kuzatshunyayelwa ezizweni zonke+ ngebizo lakhe ukuze abantu baphenduke bathethelelwe izono.+ 48  Lizakuba ngofakazi bezinto lezi,+ 49  futhi zwanini: Ngizalithumela lokho uBaba akuthembisayo. Lina nje hlalani edolobheni leli lize lembathiswe amandla avela phezulu.”+ 50  Ngemva kwalokho wahamba labo baze bayafika eBhethani, wasephakamisa izandla zakhe wababusisa. 51  Wathi esababusisa wehlukaniswa labo, wathathwa waya ezulwini.+ 52  Bamkhothamela basebebuyela eJerusalema bethabe okwamagama.+ 53  Babehlala besethempelini bedumisa uNkulunkulu.+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ngamastadiya angu-60.” Istadiya yayingamamitha angu-185. Khangela iSengezo ku-B14.
NgesiGrikhi, “wabusisa.”
NgesiGrikhi, “esivulela.”