IVangeli Elabhalwa NguJohane 13:1-38

  • UJesu ugezisa inyawo zabafundi bakhe (1-20)

  • Uthi uJudasi nguye ozamthengisa (21-30)

  • Umlayo omutsha (31-35)

    • “Nxa lithandana” (35)

  • UPhetro uzaphika uJesu (36-38)

13  UJesu wayevele ebathanda abangabakhe ababesemhlabeni futhi waqhubeka ebathanda kwaze kwaba sekucineni.+ Umkhosi wePhasika ungakafiki wayesekwazi ukuthi ihora lakhe lokuthi atshiye umhlaba lo aye kuYise+ laselifikile.+  Ngalesosikhathi uDeveli wayesekufakile enhliziyweni kaJudasi Iskariyothi+ indodana kaSimoni ukuthi amthengise.+ UJesu labafundi bakhe babesidla ukudla kwantambama njalo  wayekwazi ukuthi uYise wayefake izinto zonke esandleni sakhe lokuthi yena wayevela kuNkulunkulu futhi wayesiya kuNkulunkulu.+  Ngakho wasukuma besadla, wabeka eceleni izembatho zakhe zangaphandle. Wasethatha ithawulo wayithandela ekhalweni,+  wathela amanzi enditshini waqalisa ukugezisa abafundi bakhe inyawo, ebathawula ngethawulo ayeyithandele.  Wathi esefike kuSimoni Phetro, uPhetro wathi kuye: “Nkosi, kambe ungangigezisa inyawo?”  UJesu wamphendula wathi: “Engikwenzayo awukuzwisisi khathesi, kodwa uzakuzwisisa ngemva kwezinto lezi.”  UPhetro wathi: “Awusoze ungigezise inyawo loba sekutheni.” UJesu wamphendula wathi: “Awulasabelo lami nxa ngingakugezisanga inyawo.”+  USimoni Phetro wasesithi: “Nkosi ungangigezisi inyawo kuphela, ngigezisa lezandla lekhanda.” 10  UJesu wathi kuye: “Ogeze umzimba kadingi kugeziswa okunye futhi ngaphandle kwenyawo, uyabe esehlanzeke waphelela. Lina madoda lihlanzekile kodwa ayisini lonke elihlanzekileyo.” 11  Wayemazi umuntu owayezamthengisa+ yikho wathi: “Ayisini lonke elihlanzekileyo.” 12  Wathi eseqedile ukubagezisa inyawo wagqoka izembatho zakhe zangaphandle waphinda wahlala etafuleni wathi kubo: “Liyakuzwisisa yini lokhu engikwenze kini? 13  Lingibiza ngokuthi ‘Mfundisi’ langokuthi ‘Nkosi,’ njalo liqondile ngoba ngiyikho lokho.+ 14  Yikho nxa mina engiyiNkosi loMfundisi ngiligezise inyawo,+ lani kumele ligezisane* inyawo+ 15  ngoba ngilitshiyele isibonelo ukuze lani lenze njengoba ngenzile kini.+ 16  Ngiqinisile sibili ngithi kini, inceku kayinkulu kulenkosi yayo, lalowo othunyiweyo kamkhulu kulalowo omthumileyo. 17  Nxa lizazi izinto lezi lizathokoza lingazenza.+ 18  Angikhulumi ngani lonke, ngiyabazi engibakhethileyo. Kodwa lokhu kwenzakele ukuze kugcwaliseke okwatshiwo ngumbhalo othi:+ ‘Obesidla lami usengihlamukele.’*+ 19  Khathesi ngilitshela kungakenzakali ukuze nxa sekusenzakala likholwe ukuthi nginguye.+ 20  Ngiqinisile sibili ngithi kini, loba ngubani owemukela lowo engimthumileyo uyangemukela lami+ njalo loba ngubani ongemukelayo wemukela lalowo ongithumileyo.”+ 21  UJesu wathi esekhulume amazwi la wakhathazeka emoyeni, wasefakaza esithi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, omunye wenu uzangithengisa.”+ 22  Abafundi baqalisa ukukhangelana bezibuza ukuthi wayengabe esitsho bani.+ 23  Omunye wabafundi, lowo owayethandwa nguJesu,+ wayehlezi eduze kwakhe. 24  USimoni Phetro wanqekuza ikhanda lakhe embiza, wathi kuye: “Akusitshele ukuthi ngubani akhuluma ngaye.” 25  Umfundi lo weyama esifubeni sikaJesu wathi kuye: “Nkosi, ngubani?”+ 26  UJesu waphendula wathi: “Ngulowo engizamnika ucezu lwesinkwa engizalutsheba.”+ Wathi esesitshebile isinkwa leso, wasinika uJudasi indodana kaSimoni Iskariyothi. 27  UJudasi uthe esesithethe isinkwa, uSathane wangena kuye.+ Ngakho uJesu wathi kuye: “Okwenzayo kwenze masinyane.” 28  Lanxa kunjalo, kakho kulabo ababesidla laye owayekwazi ukuthi kungani etsho njalo kuye. 29  Abanye baze bacabanga ukuthi njengoba uJudasi wayegcina ibhokisi lemali,+ uJesu wayesithi athenge ababezakufuna emkhosini kumbe anike abayanga imali. 30  Eqeda ukwamukela ucezu lwesinkwa wahle waphuma. Ngalesosikhathi kwasekusebusuku.+ 31  UJudasi wathi esephumile, uJesu wathi: “Khathesi iNdodana yomuntu isikhazinyuliswa+ njalo uNkulunkulu usekhazinyuliswa ngayo. 32  NguNkulunkulu ozayikhazimulisa+ futhi uzayikhazimulisa masinyane. 33  Bantwana abathandekayo, ngiseselani okwesikhatshana. Lizangidinga, futhi njengoba ngatshela amaJuda ngathi, ‘Lapho engiyakhona ngeke libuye,’+ lani ngilitshela khonokho. 34  Ngilinika umlayo omutsha wokuthi lithandane. Thandanani+ ngendlela lami engilithande ngayo.+ 35  Nxa lithandana,+ abantu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami.” 36  USimoni Phetro wathi kuye: “Nkosi uyangaphi?” UJesu waphendula wathi: “Lapho engiyakhona ngeke ungilandele khathesi kodwa uzalandela ngokuhamba kwesikhathi.”+ 37  UPhetro wathi kuye: “Nkosi, kungani ngingeke ngikulandele khathesi? Ngizanikela ngempilo yami ngenxa yakho.”+ 38  UJesu waphendula wathi: “Utsho ukuthi uzanikela ngempilo yakho ngenxa yami? Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, iqhude lingakakhali uzabe usungiphike kathathu.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “lilomlandu wokugezisana.”
NgesiGrikhi, “usengiphakamisele isithende sakhe.”