Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 A2

OkuseBhayibhilini Leli

INguqulo Yomhlaba Omutsha YeMibhalo YamaKhristu YesiGrikhi yaba khona ngolimi lwesiNgisi ngo-1950 njalo iNguqulo Yomhlaba Omutsha YeMibhalo Engcwele elamabhuku wonke eBhayibhili yona yaba khona ngo-1961. IMibhalo le engcwele ehunyutshwe ithathelwa emibhalweni yakuqala isincede abantu abanengi abakhuluma izindimi ezedlula 210 ngoba ihunyutshwe ngendlela eqondileyo futhi kulula ukuyibala.

IKhomithi Yokuhumutsha INguqulo Yomhlaba Omutsha iyananzelela ukuthi kumele kusetshenziswe ulimi oluzathinta inhliziyo yomuntu obalayo. Ngenxa yalokho, iBhayibhili leli lihunyutshwe ngendlela elula ezakwenza ukuthi obalayo angathwali nzima. Nanzi izibonelo:

  •   Kusetshenziswe ulimi olulula olukhulunywa ngabantu. Ngokwesibonelo, esikhundleni sokusebenzisa umutsho othi “ukuchitha umtshado” kusetshenziswe ibala elithi “ukudivosa” ngoba yilo eselisetshenziswa ngabantu khathesi. (UMalakhi 2:16; UMathewu 5:31) Ibala elithi “ukuphinga” selilidala, yikho lapha kusetshenziswe elithi ‘ukufeba.’ (UMathewu 5:27, 28) Ibala elithi “indingilizi” alisasetshenziswa kangako, yikho esikhundleni salo kusetshenziswe elithi ‘isigombolozi,’ lona laselifakwa emabaleni angaphansi. (U-Isaya 40:22) Endaweni ezinengi kusetshenziswe ibala elithi “igedi” kulokuthi kusetshenziswe elithi “isango.” (UMathewu 7:13; IZaga 31:23; UJohane 10:2) Esikhundleni sebala elithi “ithusi” kusetshenziswe ibala elithi “ikhopha” ngoba elithi “ithusi” lidala futhi abanengi abalazi.—U-Isaya 60:17.

  •   Ukucaciswa kwamabala aseBhayibhilini. IBhayibhili leli liyakucacisa ukuthi uJesu wafela “esigodweni sokuhlutshwa” hatshi “esiphambanweni.” KuMathewu 10:38 lakuMakho 8:34 lakwamanye amavesi kusetshenziswe ibala elithi ‘isigodo sokuhlutshwa’ kwasekufakwa amabala angaphansi atshela obalayo ukuthi akhangele iNgcazelo Yamabala. INgcazelo Yamabala iyachasisa ukuthi ibala lesiGrikhi elihunyutshwe ngokuthi “isigodo sokuhlutshwa” litshoni. Kanti njalo kuMathewu 5:22, 29, 30 lakuMakho 9:43 kanye lakuLukha 12:5 kusetshenziswe ibala lesiGrikhi elithi “iGehena” kulokuthi kusetshenziswe elithi “isihogo.” Emavesini la kufakwe amabala angaphansi atshela obalayo ukuthi akhangele iNgcazelo Yamabala lapho azachasiselwa khona ukuthi iGehena kuyini. Emavesini amanengi ibala lesiHebheru elithi cheʹsedh lihunyutshwe ngokuthi “uthando oluqotho” ukuze kucace lokho okwakutshiwo ngabalobi beBhayibhili ngolimi lwesiHebheru.—U-Eksodusi 34:6; URuthe 3:10.

Okunye okuseBhayibhilini leli:

Kwamanye amavesi kulamabala angaphansi futhi ayimihlobo elandelayo:

  • “Kumbe” Le ngenye indlela ibala loba umutsho wesiHebheru kumbe owesi-Aramu loba owesiGrikhi ongahunyutshwa ngayo kodwa usale ulomqondo ohambelana lokusevesini.—UGenesisi 1:2, amabala angaphansi asemutshweni othi “umoya kaNkulunkulu wawuzulazula”; UJoshuwa 1:8, “ngelizwi eliphansi.”

  • “Ezinye inguqulo zithi” Le ngenye indlela ibala kumbe umutsho ongahunyutshwa ngayo kusale kulomqondo otshiyene lalokho okusevesini.—UGenesisi 21:6, “uzahleka lami”; UZakhariya 14:21, “lomKhenani.”

  • “NgesiHebheru; Ngesi-Aramu; NgesiGrikhi” Lapha kuyabe kuhunyutshwe kulandelelwa ibala ngebala kususwa endimini lezi okwabhalwa ngazo imibhalo yakuqala.—UGenesisi 25:30, “okubomvana okuphekayo”; U-Eksodusi 32:9, “bayiziqholo sibili.”

  • Ingcazelo zamabala lokunye La ngamabala angaphansi achasisa amabizo (UGenesisi 3:17, “ku-Adamu”; U-Eksodusi 15:23, “eMara”); lezilinganiso (UGenesisi 6:15, “zingalo”); kanye lokuthi kutshiwo bani (UJeremiya 6:27, “Sengikwenze”). Amanye alayela obalayo kuSengezo kumbe kuNgcazelo Yamabala.—UGenesisi 37:35, “engcwabeni”; UMathewu 5:22, “eGehena.”

Ekuqaliseni kweBhayibhili leli kulengxenye ethi “Sifundani ELizwini LikaNkulunkulu?” Ilezimfundiso zeBhayibhili eziqakathekileyo. Lapho okuphelela khona ibhuku leSambulo kulandela ingxenye ethi “Uluhlu Lwamabhuku AseBhayibhilini” kulandele ethi “Uluhlu Lwamabala AseBhayibhilini” besekulandela ethi “INgcazelo Yamabala AseBhayibhilini.” INgcazelo Yamabala incedisa obalayo ukuthi azwisise ukuthi amanye amabala aseBhayibhilini atshoni. ISengezo A silengxenye lezi: “Indlela Okumele IBhayibhili Lihunyutshwe Ngayo,” “ OkuseBhayibhilini Leli,” “IBhayibhili Lafika Njani Kithi?” “Ibizo LikaNkulunkulu EMibhalweni YesiHebheru,” “Ibizo LikaNkulunkulu EMibhalweni YamaKhristu YesiGrikhi,” “Itshathi: Ukulandelana Kwabaphrofethi Lamakhosi AkoJuda Lawako-Israyeli,” “Okuqakathekileyo Okwenzakala Empilweni KaJesu Esemhlabeni.ISengezo B silamamephu lamatshathi lokunye okunganceda labo abathanda ukuchwayisisa.

Ekuqaliseni kwebhuku ngalinye leBhayibhili kulengxenye ethi “Okumunyethweyo” etshengisa okutholakala esahlukweni ngasinye sebhuku lelo. Phakathi laphakathi kwekhasi ngalinye kuloluhlu lwamavesi ahambelana lalawo asekhasini lelo.