IVangeli Elabhalwa NguJohane 5:1-47

  • Welapha indoda egulayo eBhethizatha (1-18)

  • UJesu uphiwe amandla nguYise (19-24)

  • Abafileyo bazalizwa ilizwi likaJesu (25-30)

  • Ubufakazi ngoJesu (31-47)

5  Ngemva kwalokho kwaba lomkhosi+ wamaJuda yikho uJesu waya eJerusalema.  Manje eJerusalema egedini lezimvu+ kulechibi elibizwa ngokuthi yi-Bhethizatha ngesiHebheru futhi kulamavurandi amahlanu asemaceleni echibi lelo.  Emavurandini lawo kwakulele abantu abanengi ababegula, leziphofu, labagogekileyo kanye labakhubazekileyo.  *——  Enye indoda eyayilapho yayisileminyaka engu-38 igula.  UJesu wathi eyibona ilele khonapho njalo esazi ukuthi yayisilesikhathi eside igula wathi kuyo: “Uyafuna yini ukusila?”+  Indoda eyayigula yaphendula yathi: “Mnumzana, angilamuntu ongangifaka echibini nxa amanzi enyakaziswa. Ngisathi kahle ngingene, kudala omunye engiqalele.”  UJesu wathi kuyo: “Sukuma udobhe uhlaka* lwakho uhambe!”+  Indoda leyo yahle yasila, yadobha uhlaka* lwayo yahamba. Ngalelolanga kwakuliSabatha. 10  Ngakho amaJuda athi endodeni eyayisilisiwe: “Lamuhla liSabatha, akukho emthethweni ukuthi uthwale uhlaka* lolo.”+ 11  Kodwa yona yabaphendula yathi: “Umuntu ongisilisileyo nguye othe kimi, ‘Dobha uhlaka* lwakho uhambe.’” 12  Basebeyibuza bathi: “Ngubani lowo okutshele ukuthi ulidobhe uhambe?” 13  Kodwa leyondoda eyayisilisiwe yayingakwazi ukuthi ngubani ngoba uJesu wayesethe nyelele wangena phakathi kwabantu ababelapho. 14  Ngemva kwalokho uJesu wayithola ethempelini wasesithi kuyo: “Khangela ususilile. Ungoni futhi ukuze ungehlelwa yibunzima obedlula obukubo.” 15  Indoda le yasisiyatshela amaJuda ukuthi yayisiliswe nguJesu. 16  Yikho amaJuda amkhahlameza uJesu ngoba wayesenza izinto lezi ngeSabatha. 17  Kodwa wathi kuwo: “UBaba ulokhu esebenza kuze kube khathesi, lami ngiqhubeka ngisebenza.”+ 18  Lapho-ke amaJuda azimisela kakhulu ukumbulala, esithi kephuli iSabatha kuphela kodwa uphinda abize uNkulunkulu ngokuthi nguYise,+ ezenza olingana loNkulunkulu.+ 19  Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, iNdodana ngeke yenze lento eyodwa ezicabangela yona, kodwa yenza kuphela lokho ebona uYise ekwenza.+ Loba yiziphi izinto uBaba azenzayo, leNdodana iyazenza 20  ngoba uBaba uyayithanda kakhulu iNdodana+ futhi uyitshengisa konke akwenzayo. Uzayitshengisa lemisebenzi emikhulu kulale ukuze lina limangale.+ 21  INdodana iphilisa loba ngubani efuna ukumphilisa,+ njengoba nje loBaba evusa abafileyo abenze baphile.+ 22  UBaba kahluleli muntu kodwa wonke umsebenzi wokwahlulela uwuphathise iNdodana,+ 23  ukuze bonke badumise iNdodana njengoba bedumisa uYise. Loba ngubani ongayidumisiyo iNdodana kamdumisi loYise oyithumileyo.+ 24  Ngiqinisile sibili ngithi kini, loba ngubani ozwa ilizwi lami amkholwe lowo ongithumileyo, ulokuphila okungapheliyo+ njalo kasoze ahlulelwe, kodwa usesukile ekufeni wadlulela ekuphileni.+ 25  “Ngiqinisile sibili ngithi kini, isikhathi siyeza futhi sesifikile lapho abafileyo abazalizwa khona ilizwi leNdodana kaNkulunkulu, njalo ababelalela bazaphila. 26  Njengoba nje uBaba elokuphila* phakathi kwakhe,+ usevumele leNdodana ukuthi ibe lokuphila phakathi kwayo,+ 27  njalo useyiphe amandla okwahlulela+ ngoba iyiNdodana yomuntu.+ 28  Akungalimangalisi lokhu ngoba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni* abazalizwa khona ilizwi layo+ 29  baphume, ababesenza izinto ezinhle bavukele ukuphila, kuthi labo ababesenza izinto ezimbi bavukele ukwahlulelwa.+ 30  Ngeke ngenze loba yini engizicabangela yona. Ngahlulela ngalokho engikutshelwayo futhi ukwahlulela kwami kulungile+ ngoba angifuni ukwenza intando yami kodwa intando yalowo ongithumileyo.+ 31  “Nxa kuyimi ngedwa engizifakazelayo, ubufakazi bami kayisibo beqiniso.+ 32  Kulomunye ofakaza ngami futhi ngiyakwazi ukuthi lokho akufakazayo ngami kuliqiniso.+ 33  Lithume abantu kuJohane, yena wafakaza iqiniso ngami.+ 34  Loba kunjalo angidingi kufakazelwa ngumuntu, kodwa ngikhuluma izinto lezi ukuze lisindiswe. 35  Indoda le ibiyisibane ebesibhebha sikhanyisa futhi okwesikhatshana belizimisele ukuthokoza kakhulu ekukhanyeni kwayo.+ 36  Kodwa mina ngilobufakazi obedlula obukaJohane ngenxa yokuthi yona kanye imisebenzi uBaba athe ngiyenze, yonale engiyenzayo, iyafakaza ukuthi uBaba ungithumile.+ 37  UBaba ongithumileyo laye ufakazile ngami.+ Alikaze lilizwe ilizwi lakhe loba nini futhi alikaze libubone ubuso bakhe.+ 38  Ilizwi lakhe alihlali kini ngoba alimkholwa lowo amthumileyo. 39  “Lihlolisisa iMibhalo+ ngoba licabanga ukuthi lizathola ukuphila okungapheliyo ngayo. IMibhalo le yiyo kanye efakaza ngami.+ 40  Kodwa alifuni ukubuya kimi+ ukuze lithole ukuphila. 41  Mina angamukeli udumo oluvela ebantwini 42  njalo ngikwazi mhlophe ukuthi ezinhliziyweni zenu alimthandi uNkulunkulu. 43  Ngibuye ngebizo likaBaba kodwa alingamukeli. Nxa omunye umuntu ubengabuya ngebizo lakhe, belizamamukela. 44  Kambe lingakholwa lithini lina lisamukela udumo elilunikanayo futhi lingenzi lutho ukuze lithole udumo oluvela kuNkulunkulu onguye yedwa?+ 45  Lingacabangi ukuthi ngizalimangalela kuBaba. Limangalelwa nguMosi,+ lowo elithemba kuye. 46  Aluba belimkholwa uMosi belizangikholwa lami ngoba wabhala ngami.+ 47  Kodwa lizakukholwa njani engikutshoyo lina lingakukholwa okwabhalwa nguye?”

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Lapha kutshiwo umbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Kumbe, “elesipho sokuphila.”
Kumbe, “abasemathuneni ayisikhumbuzo.” Khangela iNgcazelo Yamabala.