IVangeli Elabhalwa NguJohane 15:1-27

  • Umzekeliso wesihlahla samagilebisi (1-10)

  • Uthando olunjengolukaKhristu (11-17)

    • “Kakho olothando olwedlula lolu” (13)

  • Abafundi bakaJesu bayazondwa (18-27)

15  “Mina ngiyisihlahla samagilebisi seqiniso, uBaba yena ngumlimi.  Uyaziquma zonke ingatsha ezikimi ezingatheli izithelo njalo zonke ezithelayo uyazithena ukuze zihlanzeke besezithela izithelo ezinengi.+  Lina selihlanzekile kudala ngenxa yelizwi engilitshele lona.+  Hlalani limunye lami, lami ngizahlala ngimunye lani. Njengoba nje ugatsha lungeke luthele izithelo lulodwa ngaphandle kokuthi luqhubeke lusesihlahleni, lani ngeke lithele izithelo ngaphandle nxa lingaqhubeka limunye lami.+  Mina ngiyisihlahla samagilebisi, lina lizingatsha. Loba ngubani ohlala emunye lami njalo lami ngimunye laye uzathela izithelo ezinengi+ ngoba nxa lingekho kimi ngeke lenze lutho ngitsho.  Lowo ongahlali emunye lami uyalahlwa njengogatsha awome. Abantu bayazibutha ingatsha lezo baziphosele emlilweni zitshe.  Nxa lihlala limunye lami futhi lamazwi ami ehlala ekini, celani loba yini eliyifisayo lizayiphiwa.+  UBaba uyakhazinyuliswa nxa liqhubeka lithela izithelo ezinengi futhi litshengisa ukuthi lingabafundi bami.+  Njengoba nje uBaba engithandile,+ lami ngilithandile. Hlalani lisethandweni lwami. 10  Nxa lingagcina imilayo yami ngizahlala ngilithanda, njengoba lami ngiyigcinile imilayo kaBaba wahlala engithanda. 11  “Ngilitshele lokhu ukwenzela ukuthi libe lenjabulo mina engilayo lokuthi injabulo yenu iphelele.+ 12  Nanku umlayo engilinika wona: Thandanani njengoba nje lami ngilithandile.+ 13  Kakho olothando olwedlula lolu, ukuthi umuntu anikele ngempilo yakhe ngenxa yabangane bakhe.+ 14  Lingabangane bami nxa lisenza engilitshela khona.+ 15  Angisalibizi ngokuthi liyizigqili ngoba isigqili asikwazi okwenziwa yinkosi yaso. Kodwa ngilibiza ngokuthi lingabangane bami ngoba sengilitshele zonke izinto engizizwe ngoBaba. 16  Alizange lingikhethe kodwa yimi engalikhethayo ngalibeka ukuthi liqhubeke lithela izithelo, lokuthi izithelo zenu zihlale zikhona ukuze loba yini eliyicela kuBaba ngebizo lami alinike yona.+ 17  “Ngilinika umlayo lo ukuze lithandane.+ 18  Nxa umhlaba ulizonda, liyakwazi ukuthi waqala ngokuzonda mina ungakalizondi lina.+ 19  Ngabe belingabomhlaba, umhlaba ubuzathanda okungokwawo. Alisibo bomhlaba+ kodwa ngilikhethile emhlabeni, yikho umhlaba ulizonda.+ 20  Hlalani likhumbula ilizwi engalitshela lona elithi: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo. Nxa bengihlukuluzile lani bazalihlukuluza,+ nxa belalele ilizwi lami bazalilalela lelenu. 21  Bazalenza zonke izinto lezi ngenxa yebizo lami ngoba abamazi lowo ongithumileyo.+ 22  Aluba angizange ngibuye ngazokhuluma labo, bebengasoze babe lesono.+ Kodwa khathesi abalaso isizatho sokuzigeza ngesono sabo.+ 23  Loba ngubani ongizondayo uzonda loBaba.+ 24  Ngabe bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engakaze yenziwe ngomunye, bebengasoze babe lesono.+ Kodwa bangibonile bangizonda, bazonda loBaba. 25  Lanxa kunjalo, lokhu kwenzakele ukuze kugcwaliseke ilizwi elibhalwe eMthethweni wabo elithi: ‘Bangizonda ngingonanga lutho.’+ 26  Umsizi engizalithumela yena esuka kuBaba njalo ongumoya weqiniso+ ovela kuBaba uzafika afakaze ngami.+ 27  Ngemva kwalokho lani kumele lifakaze ngami+ ngoba belilami kusukela ekuqaleni.

Amabala angaphansi