IVangeli Elabhalwa NguJohane 9:1-41

  • UJesu usilisa indoda eyazalwa iyisiphofu (1-12)

  • Indoda esilisiweyo ithonisiswa ngabaFarisi (13-34)

  • Ubuphofu babaFarisi (35-41)

9  Wathi edlula wabona indoda eyayizelwe iyisiphofu.  Abafundi bakhe bambuza bathi: “Rabi,+ yisono sikabani esenza indoda le yazalwa iyisiphofu? Ngesayo kumbe ngesabazali bayo?”  UJesu waphendula wathi: “Indoda le kayonanga njalo labazali bayo kabonanga lutho, kodwa lokhu kwenzakala ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakale ngayo.+  Kumele senze imisebenzi yalowo ongithumileyo kusesemini.+ Ubusuku buyeza lapho abantu abangasoze benelise khona ukusebenza.  Nxa ngisesekhona emhlabeni ngizabe ngilokhu ngiyikukhanya komhlaba.”+  Wathi eqeda ukukhuluma lokhu wakhafulela phansi wabumba udaka ngamathe, waseluninda emehlweni endoda le+  wathi kuyo: “Hamba uyegeza echibini leSilowami.” (Ukuthi Silowami kutsho ukuthi, “Okuthunyiweyo.”) Yasihamba yayageza yaphenduka isibona.+  Omakhelwane lalabo ababejayele ukuyibona icela uncedo ebantwini bathi: “Indoda le ayisiyo yini ebijayele ukucela uncedo?”  Abanye babesithi: “Yiyo,” kodwa abanye besithi: “Ayisiyo, yikufanana nje kuphela.” Yona yayilokhu isithi: “Yimi.” 10  Ngakho bayibuza bathi: “Manje amehlo akho avuleke njani?” 11  Yaphendula yathi: “Indoda okuthiwa nguJesu ibumbe udaka yaluninda emehlweni ami yasisithi kimi, ‘Hamba uyegeza eSilowami.’+ Ngasengihamba ngayageza ngaqalisa ukubona.” 12  Bathi besizwa lokho bathi kuyo: “Ingaphi indoda leyo?” Yona yathi: “Angazi.” 13  Bathatha indoda eyayikade iyisiphofu bahamba layo kubaFarisi. 14  Manje uJesu wayebumbe udaka wavula amehlo endoda le+ ngelanga leSabatha.+ 15  Yikho labaFarisi baqalisa ukuyibuza ukuthi amehlo ayo ayevuleke njani. Yaphendula yathi: “Uninde udaka emehlweni ami ngasengisiyageza ngabona.” 16  Abanye abaFarisi basebesithi: “Umuntu lo kaveli kuNkulunkulu ngoba kaligcini iSabatha.”+ Abanye bathi: “Umuntu oyisoni angazenza njani izimangaliso ezinjalo?”+ Ngakho behlukana phakathi.+ 17  Baphinda bathi endodeni eyayikade iyisiphofu: “Wena uthini ngaye njengoba evule amehlo akho?” Yathi kubo: “Ungumphrofethi.” 18  Kodwa amaJuda ayengakholwa ukuthi ekuqaliseni yayiyisiphofu yacina isibona. Yikho abiza abazali bayo 19  ababuza athi: “Le yiyo yini indodana yenu elithi yazalwa iyisiphofu? Pho kwenzakale njani ukuthi icine isibona?” 20  Abazali bayo baphendula bathi: “Thina esikwaziyo yikuthi uyindodana yethu lokuthi wazalwa eyisiphofu. 21  Kodwa asikwazi ukuthi kwenzakale njani ukuthi acine esebona lokuthi ngubani ovule amehlo akhe. Mbuzeni, ukhulile. Kumele azikhulumele.” 22  Abazali bendoda eyayikade iyisiphofu batsho njalo ngoba babesesaba amaJuda.+ Phela amaJuda ayesevumelene ukuthi loba ngubani ovuma ukuthi uJesu unguKhristu kumele axotshwe esinagogeni.+ 23  Yikho okwenza abazali bayo bathi: “Ukhulile, buzani yena.” 24  Bayibiza okwesibili indoda eyayikade iyisiphofu bathi kuyo: “Khazimulisa uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi umuntu lo uyisoni.” 25  Yona yathi: “Lokho okokuthi uyisoni mina angikwazi. Engikwaziyo yikuthi bengiyisiphofu kodwa khathesi sengibona.” 26  Basebesithi kuyo: “Ukwenzeni? Uwavule njani amehlo akho?” 27  Yabaphendula yathi: “Ngilitshele kudala kodwa alilaleli. Yindaba lifuna ngiphinde futhi? Kumbe lani selifuna ukuba ngabafundi bakhe?” 28  Bathi bekuzwa lokho bakhuluma beseyisa bathi: “Wena ungumfundi wakhe kodwa thina singabafundi bakaMosi. 29  Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMosi kodwa asikwazi ukuthi umuntu lo uvela ngaphi.” 30  Indoda eyayikade iyisiphofu yabaphendula yathi: “Kuyamangalisa sibili ukuthi alikwazi ukuthi uvela ngaphi yena evule amehlo ami. 31  Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu kalaleli izoni+ kodwa ulalela loba ngubani omesabayo futhi owenza intando yakhe.+ 32  Kusukela kudala asikaze sizwe ukuthi kulomuntu owake wavula amehlo omuntu owazalwa eyisiphofu. 33  Aluba umuntu lo ubengaveli kuNkulunkulu, ubengeke enze lutho.”+ 34  Bathi kuyo: “Kambe ungathi wazalwa ucwile esonweni ubususifundisa?” Basebeyixotsha.+ 35  UJesu wezwa ukuthi babeyixotshile. Wathi ehlangana layo wathi kuyo: “Uyayikholwa yini iNdodana yomuntu?” 36  Yona yaphendula yathi: “Ingubani mnumzana? Ngitshela ukuze ngikholwe kuyo.” 37  UJesu wasesithi: “Usuyibonile, yiyonale ekhuluma lawe.” 38  Yasisithi: “Ngiyakholwa kuyo Nkosi.” Ngemva kwalokho yamkhothamela. 39  UJesu wathi: “Ngabuya emhlabeni ukuze abantu bahlulelwe, abangaboniyo babone+ lababonayo babe yiziphofu.”+ 40  Abanye abaFarisi ababekhonapho bathi besizwa lokhu bathi kuye: “Lathi siyiziphofu yini?” 41  UJesu wathi: “Aluba beliyiziphofu belizabe lingelasono. Kodwa lithi, ‘Siyabona.’ Yikho lizahlala lilesono.”+

Amabala angaphansi