Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

A7-B

Okuqakathekileyo Okwenzakala Empilweni KaJesu Esemhlabeni—Ukuqalisa Kwenkonzo KaJesu

ISIKHATHI

INDAWO

OKWENZAKALAYO

UMATHEWU

UMAKHO

ULUKHA

UJOHANE

29 C.E., c. October

Emfuleni uJodani, kungenzakala ukuthi kwakuseBhethani ngaphetsheya kukaJodani kumbe eduzane kwakhona

UJesu uyabhabhathizwa abesegcotshwa; uJehova uthi uJesu yiNdodana yakhe ayamukelayo

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

Enkangala yaseJudiya

Ulingwa nguDeveli

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

EBhethani ngaphetsheya kukaJodani

UJohane uMbhabhathizi uveza ukuthi uJesu yiMvana kaNkulunkulu; abafundi bakaJesu bokuqala

     

1:15, 19-51

EKhana yaseGalile; eKhaphenawume

Isimangaliso sokuqala, utshintsha amanzi abe liwayini emtshadweni; uvakatshela eKhaphenawume

     

2:1-12

30 C.E., ngePhasika

EJerusalema

Uhlanza ithempeli

     

2:13-25

Ukhuluma loNikhodemu

     

3:1-21

EJudiya; e-Ayenoni

Uya emaphandleni aseJudiya, abafundi bakhe babhabhathiza abantu; uJohane ufakaza ngoJesu okokucina

     

3:22-36

EThibheriya; eJudiya

UJohane uyabotshwa; uJesu uya eGalile

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

ESikhari, eSamariya

Ufundisa amaSamariya esendleleni esiya eGalile

     

4:4-43

Inkangala yaseJudiya