Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

A7-A

Okuqakathekileyo Okwenzakala Empilweni KaJesu Esemhlabeni—Okwenzakala UJesu Esezaqalisa Inkonzo Yakhe

AmaVangeli Amane Ngokulandelana Kwawo

Amatshathi alandelayo alamamephu atshengisa lapho uJesu ahamba khona lalapho ayetshumayela khona. Imizila ekhomba izindawo kayitshengisi izindlela ayehamba ngazo kodwa itshengisa izindawo ayesiya kuzo. U-“c.” oseminyakeni utsho ukuthi “ngabo-”

Okwenzakala UJesu Esezaqalisa Inkonzo Yakhe

ISIKHATHI

INDAWO

OKWENZAKALAYO

UMATHEWU

UMAKHO

ULUKHA

UJOHANE

3 B.C.E.

EJerusalema, ethempelini

Ingilosi uGabriyeli itshela uZakhariya ngokuzalwa kukaJohane uMbhabhathizi

   

1:5-25

 

c. 2 B.C.E.

ENazaretha; eJudiya

Ingilosi uGabriyeli itshela uMariya ukuthi uzazala uJesu; uMariya uvakatshela isihlobo sakhe u-Elizabethi

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Emaqaqeni aseJudiya

Kuzalwa uJohane uMbhabhathizi aphiwe ibizo; uZakhariya uyaphrofetha; uJohane uzakuya enkangala

   

1:57-80

 

2 B.C.E., c. Oct. 1

EBhethilehema

UJesu uyazalwa; “uLizwi waba ngumuntu”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Eduze kweBhethilehema; eBhethilehema

Ingilosi ibika izindaba ezinhle kubelusi; izingilosi zidumisa uNkulunkulu; abelusi bayabona usana

   

2:8-20

 

EBhethilehema; eJerusalema

UJesu uyasokwa (ngelanga lesi-8); abazali bakhe bamhambisa ethempelini (ngemva kwamalanga angu-40)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. kumbe 1 C.E.

EJerusalema; eBhethilehema; eGibhithe; eNazaretha

Kufika izazi zezinkanyezi; babalekela eGibhithe; uHerodi ubulala abantwana abangabafana; bayaphenduka bevela eGibhithe bayehlala eNazaretha

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., ngePhasika

EJerusalema

UJesu ubuza abafundisi imibuzo ethempelini eleminyaka engu-12

   

2:41-50

 
 

ENazaretha

Ubuyela eNazaretha; uqhubeka ebalalela abazali bakhe; ufundela ukubaza; uMariya uba lamanye amadodana amane lamadodakazi

   

2:51, 52

 

29 C.E., c. April

Enkangala, emfuleni uJodani

UJohane uMbhabhathizi uqalisa inkonzo yakhe

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28