Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B15

Ikhalenda YamaHebheru

NISANI (ABHIBHI) March—April

14 IPhasika

15-21 Isinkwa Esingelamvubelo

16 Umnikelo wezithelo zokuqala

Umfula uJodani uyagcwala ngenxa yezulu longqwa- qwane oncibilikayo

Ibhali

IYARI (ZIVI) April—May

14 IPhasika elalisenziwa ngababeyehluleke ukuba khona kwelakuqala

Isikhathi sokutshisa siyaqalisa, izikhathi ezinengi kuyabe kungelamayezi

Ingqoloyi

SIVANA May—June

6 UMkhosi Wamaviki (IPhentekhosti)

Ukutshisa kwangesikhathi sehlobo, kuyabe kungelathuli

Ingqoloyi, imikhiwa yokuqala

THAMUZI June—July

 

Kuya kutshisa ngamandla, amazolo ayanda endaweni ezinengi

Amagilebisi okuqala

ABHI July—August

 

Selitshisa okuzwayo

Izithelo zehlobo

ELULI August—September

 

Ukutshisa kuyaqhubeka

Amagilebisi, umkhiwa kanye lezinye izithelo

THISHRI (ETHANIMI) September—October

1 Ukutshaywa kwecilongo

10 ILanga Lokuhlawulelwa

15-21 UMkhosi Wezihonqo

22 Umhlangano Oqakathekileyo

Ihlobo liyaphela Izulu liyasewula

Ukulima

HESHIVANI (BHULI) October—November

 

Kuyafefeza

Ama-oliva

KHISILEVI November—December

25 IDili Lokunikela Ithempeli

Izulu liqalisa ukuna kakhulu, izintaba zigcwele ungqwaqwane

Imihlambi igcinwa ezibayeni

THEBHETHI December—January

 

Kuyaqanda kakhulu, izulu liyana, izintaba zigcwele ungqwaqwane

Izimila ziqalisa ukuhluma

SHEBHATHI January—February

 

Umqando uba nganeno, izulu liyaqhubeka

Izihlahla ze-alimondi ziyahluma

ADARI February—March

14, 15 IPhurimi

Kwande umdumo lezulu lesiqhotho

Ifilakisi

VEYADA March

Inyanga yesi-13 eyayifakwa kasikhombisa phakathi leminyaka engu-19