IVangeli Elabhalwa NguJohane 7:1-52

  • UJesu eMkhosini Wamathabanikeli (1-13)

  • UJesu uyafundisa emkhosini (14-24)

  • Balemibono etshiyeneyo ngoKhristu (25-52)

7  Ngemva kwalokho uJesu waqhubeka etshumayela* eGalile. Wayengafuni ukuya eJudiya ngoba amaJuda ayefuna ukumbulala.+  Kodwa uMkhosi Wamathabanikeli*+ owawusenziwa ngamaJuda wawususeduze.  Ngakho abafowabo+ bathi kuye: “Suka lapha uye eJudiya ukuze abafundi bakho labo babone imisebenzi yakho  ngoba kakho owenza izinto efihla yena efuna ukwaziwa ngabantu. Nxa usenza izinto lezi phumela egcekeni umhlaba ukubone.”  Phela abafowabo babengakholwa kuye.+  Yikho uJesu wathi kubo: “Isikhathi sami asikafiki+ kodwa kini loba yisiphi isikhathi sifanele.  Umhlaba awulasizatho sokulizonda kodwa mina uyangizonda ngoba ngifakaza ukuthi imisebenzi yawo mibi.+  Hambani lina emkhosini. Mina angikahambi ngoba isikhathi sami asikafiki.”+  Esebatshele lokhu wasala eGalile. 10  Abafowabo bathi sebehambile emkhosini, laye walandela kodwa wahamba ngudlu engabonwa ngabantu. 11  Ngakho amaJuda aqalisa ukumdinga emkhosini esithi: “Ingaphi indoda leyana?” 12  Abantu babekhuluma izinto ezinengi ngaye ensitha. Abanye babesithi: “Uyindoda elungileyo,” abanye besithi: “Kalunganga udukisa abantu.”+ 13  Kodwa akulamuntu owayekhuluma ngaye phakathi kwabantu ngenxa yokwesaba amaJuda.+ 14  Kwathi sekungaba zinsuku ezine umkhosi uqalisile uJesu wangena ethempelini waqalisa ukufundisa. 15  AmaJuda aphelelwa athi: “Indoda le yaluthatha ngaphi ulwazi lweMibhalo+ olunengi kangaka yona ingafundanga ezikolo zaboRabi?”+ 16  UJesu wabaphendula wathi: “Engikufundisayo ayisikho kwami, ngokwalowo ongithumileyo.+ 17  Loba ngubani ofuna ukwenza intando kaNkulunkulu+ uzakwazi ukuthi engikufundisayo kuvela kuNkulunkulu yini kumbe ngikhuluma engizicabangela khona. 18  Lowo okhuluma azicabangela khona ufuna ukudunyiswa, kodwa loba ngubani ofuna kudunyiswe lowo omthumileyo,+ ukhuluma iqiniso njalo ukungalungi akukho kuye. 19  Angithi uMosi walinika uMthetho?+ Kodwa kakho loyedwa phakathi kwenu owulalelayo. Lifuna ukungibulalelani?”+ 20  Abantu bamphendula bathi: “Uledimoni wena. Ngubani ofuna ukukubulala?” 21  UJesu wabaphendula wathi: “Ngenze into eyodwa lonke lamangala. 22  Cabangani ngalokhu: UMosi walinika umthetho wokusoka+ (kungayisikho ukuthi uvela kuye kodwa uvela kubokhokho)+ njalo liyamsoka umuntu ngesabatha. 23  Nxa umuntu esokwa ngesabatha ukuze kungephulwa uMthetho kaMosi, kungani lingivukela ngolaka ngokuthi ngisilise indoda ngesabatha yaqina saka?+ 24  Yekelani ukwahlulela ngelikubona ngamehlo kodwa yahlulelani ngendlela elungileyo.”+ 25  Abanye ababehlala eJerusalema bathi: “Indoda le ayisiyo yini abafuna ukuyibulala?+ 26  Khangelani! Iyazikhulumela phakathi kwabantu kodwa abatsho lutho kuyo. Kanti ababusi sebecabanga ukuthi lo nguye sibili uKhristu? 27  Thina siyakwazi ukuthi indoda le ivela ngaphi.+ Kodwa nxa uKhristu efika akulamuntu ozabe ekwazi ukuthi uvela ngaphi.” 28  UJesu wathi esafundisa ethempelini waphakamisa ilizwi wathi: “Liyangazi futhi liyakwazi ukuthi ngivela ngaphi. Angibuyanga lapha ngokuthanda kwami+ kodwa ongithumileyo ukhona sibili, lina alimazi.+ 29  Ngiyamazi+ ngoba ngingummeli wakhe njalo nguye ongithumileyo.” 30  Ngakho bazama ukumbamba+ kodwa kakho owenelisa ukumbeka isandla ngoba isikhathi sakhe sasingakafiki.+ 31  Lanxa kunjalo abanengi baba lokholo kuye+ futhi babesithi: “Kambe nxa uKhristu esebuyile uzakwenza izimangaliso ezedlula ezenziwa yindoda le?” 32  AbaFarisi bezwa abantu bengunguna bekhuluma konke lokhu ngaye. Abaphristi abakhokhelayo labaFarisi bathuma abalindi ukuthi bayembamba.* 33  UJesu wasesithi: “Ngizakuba lani okwesikhatshana ngingakayi kulowo ongithumileyo.+ 34  Lizangidinga kodwa alisoze lingithole njalo lapho engizabe ngikhona alingeke libuye.”+ 35  Ngakho amaJuda abuzana athi: “Kanti indoda le ifuna ukuya ngaphi lapho esingasoze siyithole khona? Pho kayifuni ukuya kumaJuda asabalale agcwala kumaGrikhi ukuze iyefundisa amaGrikhi? 36  Itshoni nxa isithi, ‘Lizangidinga kodwa alisoze lingithole njalo lapho engizabe ngikhona alingeke libuye’?” 37  Ngelanga lokucina, okwakulilanga lomkhosi eliqakatheke kakhulu,+ uJesu wasukuma wakhuluma ngelizwi eliphezulu wathi: “Loba ngubani owomileyo kabuye kimi azonatha.+ 38  Njengoba nje umbhalo usitsho, loba ngubani okholwa kimi, ‘izifudlana zamanzi okuphila zizageleza zisuka ekujuleni kwenhliziyo yakhe.’”+ 39  Kodwa uJesu watsho lokhu ekhuluma ngomoya owawusuzakwamukelwa yilabo ababekholwa kuye, ngoba kuze kube yilesosikhathi babengakawamukeli+ njengoba wayengakakhazinyuliswa.+ 40  Abanye ababelapho bathi besizwa amazwi la bathi: “Lo nguMphrofethi sibili.”+ 41  Abanye babesithi: “Lo nguKhristu,”+ kodwa abanye besithi: “Angithi uKhristu kaveli eGalile?+ 42  Kanti umbhalo awutsho yini ukuthi uKhristu uzavela enzalweni kaDavida+ laseBhethilehema,+ isigaba uDavida ayevela kuso?”+ 43  Ngakho abantu behlukana phakathi bephikisana ngaye. 44  Abanye babefuna ukumbamba* kodwa kakho owenelisayo. 45  Abalindi bathi sebephendukile, abaphristi abakhokhelayo labaFarisi bababuza bathi: “Kungani lingabuyanga laye?” 46  Abalindi baphendula bathi: “Akukaze kube lomuntu okhuluma kanje.”+ 47  AbaFarisi basebesithi: “Lani selidukisiwe yini? 48  Ukhona yini umbusi kumbe umFarisi osemkholiwe?+ 49  Abantu laba abangawaziyo uMthetho baqalekisiwe.” 50  UNikhodemu owayengomunye wabo njalo owayeke wavakatshela uJesu wathi kubo: 51  “Kanje eMthethweni wethu siyamahlulela yini umuntu singaqalanga samlalela sakwazi ukuthi wenzeni?”+ 52  Bamphendula bathi: “Kanti lawe uvela eGalile yini? Hlolisisa uzabona ukuthi akulamphrofethi ovela eGalile.”*

Amabala angaphansi

Kumbe, “ebhoda.”
Kumbe, “Wezihonqo.”
Kumbe, “bayembopha.”
Kumbe, “ukumbopha.”
Imibhalo eminengi yasendulo ethenjwayo ayilawo amavesi asukela kuvesi 53 kusiya kusahluko 8 ivesi 11.