Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 10

IBhayibhili Lisithembisani Ngekusasa?

“Abalungileyo bazakudla ilifa lomhlaba, bahlale kuwo kuze kube nini lanini.”

IHubo 37:29

“Umhlaba umi kuze kube nini lanini.”

UmTshumayeli 1:4

“Uzakuqeda ukufa kungasaphindi kube khona, iNkosi Enkulu uJehova izakwesula izinyembezi ebusweni babantu bonke.”

U-Isaya 25:8

“Ngalesosikhathi amehlo eziphofu azavulwa, lendlebe zezacuthe zizavulwa. Ngalesosikhathi umuntu oyisigoga uzakweqa njengempala, lesimungulu sizamemeza ngentokozo. Amanzi azampompoza enkangala, lezifula zigeleze endaweni elugwadule.”

U-Isaya 35:5, 6

“Uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Ukufa akusoze kuphinde kubekhona, loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu ngeke kusabakhona. Izinto ebezisenzakala sezidlulile.”

ISambulo 21:4

“Bazakwakha izindlu bahlale kuzo, balime amasimu amagilebisi badle izithelo zawo. Abasoze bakhe besekuhlala omunye umuntu, kumbe balime kudle abanye abantu. Ngoba insuku zabantu bami zizakuba njengensuku zesihlahla, abakhethiweyo bami bazawukholisa kakhulu umsebenzi wezandla zabo.”

U-Isaya 65:21, 22