Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 17

IBhayibhili Lingayinceda Njani Imuli Yakho?

AMADODA/OBABA

“Amadoda lawo kumele enze njalo. Kumele athande omkawo ngendlela athanda ngayo imizimba yawo. Indoda ethanda umkayo iyazithanda yona ngoba akulamuntu owake wazonda umzimba wakhe, kodwa uyawunika ukudla futhi awuphathe kuhle . . . Kumele ngamunye wenu athande inkosikazi yakhe ngendlela azithanda ngayo.”

Kwabase-Efesu 5:28, 29, 33

“Bobaba lingabazondisi abantwabenu kodwa qhubekani libakhulisa ngokulaya langokuxwayisa okuvela kuJehova.”

Kwabase-Efesu 6:4

AMAKHOSIKAZI

“[Inkosikazi] kumele imhloniphe kakhulu umkayo.”

Kwabase-Efesu 5:33

“Bafazi, zehliseni kubomkenu ngoba lokhu kuhle eNkosini.”

KwabaseKholose 3:18

ABANTWANA

“Bantwana, lalelani abazali benu njengoba nje iNkosi ifuna lenze njalo ngoba lokho kulungile. Umlayo othi, ‘Hlonipha uyihlo lonyoko,’ yiwo umlayo wokuqala olesithembiso esithi: ‘Ukuze kukuhambele kuhle njalo uhlale isikhathi eside emhlabeni.’”

Kwabase-Efesu 6:1-3

“Bantwana, lalelani abazali benu kukho konke ngoba lokhu kuyayithokozisa iNkosi.”

KwabaseKholose 3:20