IVangeli Elabhalwa NguJohane 14:1-31

  • UJesu nguye yedwa indlela yokuya kuBaba (1-14)

    • ‘Mina ngiyindlela leqiniso lokuphila’ (6)

  • UJesu uthembisa abafundi umoya ongcwele (15-31)

    • “UBaba mkhulu kulami” (28)

14  “Inhliziyo zenu kazingakhathazeki.+ Kholwani kuNkulunkulu+ likholwe lakimi.  Endlini kaBaba kulezindawo ezinengi zokuhlala. Aluba bezingekho bengizalitshela. Ngiya khona ukuyalilungisela indawo.+  Nxa sengihambile ngayalilungisela indawo ngizaphinda ngibuye njalo ngizalemukela ekhaya lami ukuze lapho engiyabe ngikhona lani libe khona.+  Liyayazi indlela eya lapho engiyakhona.”  UTomasi+ wathi kuye: “Nkosi asikwazi ukuthi uyangaphi. Manje singayazi njani indlela?”  UJesu wasesithi kuye: “Mina ngiyindlela+ leqiniso+ kanye lokuphila.+ Akulamuntu ongeza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.+  Ngabe lina madoda belingazi mina, belizamazi loBaba. Kusukela khathesi selimazi futhi selimbonile.”+  UFiliphu wathi: “Nkosi, sitshengise uYihlo sisuthiseke.”  UJesu wathi kuye: “Filiphu, utsho ukuthi awukangazi mina sengibe lani okwesikhathi eside kangaka? Loba ngubani ongibonileyo usembonile loBaba.+ Pho kungani usithi, ‘Sitshengise uYihlo’? 10  Alikholwa kanti ukuthi ngimunye loBaba lokuthi uBaba munye lami?+ Angilitsheli izinto engizicabangela zona,+ uBaba ohlala emunye lami nguye owenza imisebenzi yakhe. 11  Ngikholwani nxa ngilitshela ukuthi ngimunye loBaba lokuthi uBaba munye lami, kumbe likholwe ngenxa yemisebenzi yami.+ 12  Ngiqinisile sibili ngithi kini, lowo otshengisa ukuthi ulokholo kimi uzakwenza imisebenzi engiyenzayo futhi uzakwenza imisebenzi emikhulu ukwedlula le+ ngoba mina sengisiya kuBaba.+ 13  Kanti njalo loba yini eliyicela ngebizo lami ngizayenza ukuze uBaba akhazinyuliswe ngeNdodana.+ 14  Nxa lingacela loba yini ngebizo lami ngizayenza. 15  “Nxa lingithanda lizayilalela imilayo yami.+ 16  Ngizacela kuBaba futhi yena uzalinika omunye umsizi* ukuthi abe lani kuze kube nini lanini.+ 17  Uzalinika umoya weqiniso+ ongeke wemukelwe ngumhlaba ngenxa yokuthi umhlaba awuwuboni njalo awuwazi.+ Lina liyawazi ngoba ukini futhi uhlala ulani. 18  Angisoze ngilitshiye lizintandane,* ngiyabuya kini.+ 19  Ngesikhatshana nje umhlaba awusoze uphinde ungibone kodwa lina lizangibona,+ njalo lizaphila ngoba mina ngiyaphila. 20  Ngalelolanga lizakwazi ukuthi ngimunye loBaba lokuthi lina limunye lami kanye lokuthi mina ngimunye lani.+ 21  Loba ngubani olemilayo yami loyilalelayo nguye ongithandayo, njalo lowo ongithandayo uzathandwa nguBaba futhi lami ngizamthanda ngiziveze kuye.” 22  UJudasi+ (hatshi uJudasi Iskariyothi) wathi kuye: “Nkosi sekutheni usufuna ukuziveza kithi hatshi emhlabeni?” 23  UJesu wamphendula wathi: “Loba ngubani ongithandayo uzalilalela ilizwi lami.+ UBaba uzamthanda futhi sizabuya kulowomuntu sihlale laye.+ 24  Ongangithandiyo kawalaleli amazwi ami. Ilizwi elilizwayo ayisilo lami kodwa ngelikaBaba ongithumileyo.+ 25  “Ngilitshele izinto lezi ngiseselani. 26  Kodwa umsizi,* umoya ongcwele uBaba azawuthumela ngebizo lami, uzalifundisa izinto zonke njalo ulikhumbuze konke engilitshele khona.+ 27  Ngilitshiyela ukuthula, ngilinika ukuthula kwami.+ Angiliniki ukuthula ngendlela umhlaba onika ngayo ukuthula. Inhliziyo zenu kazingakhathazeki futhi kazingapheli amandla ngokwesaba. 28  Lizwile ukuthi ngithe kini, ‘Ngiyahamba njalo ngizaphenduka kini.’ Aluba belingithanda belizathokoza ngokuthi ngiya kuBaba ngoba uBaba mkhulu kulami.+ 29  Ngilitshele lokhu kungakenzakali ukuze likholwe nxa sekusenzakala.+ 30  Angisoze ngiqhubeke ngikhuluma lani okunengi ngoba umbusi womhlaba+ uyeza futhi kalamandla phezu kwami.+ 31  Kodwa mina ngenza lokho uBaba angitshele khona+ ukuze umhlaba wazi ukuthi ngiyamthanda uBaba. Sukumani sihambe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “umduduzi.”
Kumbe, “lifelwe.”
UJesu wasebenzisa ibizomuntu elithi “umsizi” ukuze limele umoya ongcwele (amandla hatshi umuntu).