Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

A7-C

Okuqakathekileyo Okwenzakala Empilweni KaJesu Esemhlabeni—Inkonzo KaJesu EseGalile (Ingxenye Yokuqala)

ISIKHATHI

INDAWO

OKWENZAKALAYO

UMATHEWU

UMAKHO

ULUKHA

UJOHANE

30 C.E.

EGalile

UJesu uthi “uMbuso wezulu ususondele”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

EKhana; eNazaretha; eKhaphenawume

Usilisa indodana yesiphathamandla; ubala incwadimgoqwa ka-Isaya; uya eKhaphenawume

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

ELwandle lweGalile, eduze leKhaphenawume

Ubiza abafundi abane: uSimoni lo-Andreya, loJakhobe loJohane

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

EKhaphenawume

Usilisa umamazala kaSimoni labanye

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

EGalile

Uhambo lokuqala eGalile elabafundi bakhe abane

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Usilisa olobulephero; ulandelwa ngamaxuku

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

EKhaphenawume

Usilisa owome umhlubulo

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Ubiza uMathewu; udla labathelisi; ubuzwa ngokuzila ukudla

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

EJudiya

Utshumayela emasinagogeni

   

4:44

 

31 C.E., ngePhasika

EJerusalema

Usilisa indoda egulayo eBhethizatha; amaJuda afuna ukumbulala

     

5:1-47

Uvela eJerusalema (?)

Abafundi bakhe bakha izikhwebu zengqoloyi ngeSabatha; uJesu ‘uyiNkosi yeSabatha’

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

EGalile; eLwandle lweGalile

Usilisa indoda ngeSabatha; amaxuku ayamlandela; usilisa abanye abanengi

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Entabeni eseduze leKhaphenawume

Ukhetha abaphostoli abangu-12

 

3:13-19

6:12-16

 

Eduze leKhaphenawume

Intshumayelo yakhe yasentabeni

5:1–7:29

 

6:17-49

 

EKhaphenawume

Usilisa inceku yomkhokheli webutho

8:5-13

 

7:1-10

 

ENayini

Uvusa indodana yomfelokazi

   

7:11-17

 

EThibheriya; eGalile (eNayini kumbe eduze kwakhona)

UJohane uthuma abafundi bakhe kuJesu; iqiniso lembulelwa abantwana abancane; ijogwe elilula

11:2-30

 

7:18-35

 

EGalile (eNayini kumbe eduze kwakhona)

Owesifazana oyisoni uthela amafutha enyaweni zikaJesu; umzekeliso wabantu abalezikwelede

   

7:36-50

 

EGalile

Uhambo lwakhe lwesibili elabafundi bakhe abangu-12

   

8:1-3

 

Uxotsha amadimoni; isono esingathethelelwayo

12:22-37

3:19-30

   

Akulasibonakaliso abanika sona ngaphandle kwesikaJona

12:38-45

     

Kufika unina labafowabo; uthi izihlobo zakhe ngabafundi bakhe

12:46-50

3:31-35

8:19-21