Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 19

Kuyini Okutholakala Emabhukwini AseBhayibhilini?

IMIBHALO YESIHEBHERU (“ITHESTAMENTI ELIDALA”)

AMABHUKU OKUQALA AMAHLANU

UGenesisi, U-Eksodusi, ULevi, AmaNani, UDutheronomi

Alandisa ngokudalwa kwezinto kuze kuyefika ekubunjweni kwesizwe sako-Israyeli

AMABHUKU EMBALI ANGU-12

UJoshuwa, ABahluleli, URuthe

Ukufika kwabako-Israyeli eLizweni Lesithembiso lezinto ezenzakala ngemva kwalokho

1 lo-2 USamuyeli, 1 lo-2 AmaKhosi, 1 lo-2 Imilando

Imbali yako-Israyeli kuze kuyefika ekubhujisweni kweJerusalema

U-Ezra, UNehemiya, U-Esta

Imbali yamaJuda esesukile eBhabhiloni lapho ayethunjwe khona

AMABHUKU ASANKONDLO ANGU-5

UJobe, AmaHubo, IZaga, UmTshumayeli, INgoma Yezingoma

Amabhuku la amumethe amazwi ahlakaniphileyo lezingoma

AMABHUKU EZIPHROFETHO ANGU-17

U-Isaya, UJeremiya, IZililo, UHezekheli, UDanyeli, UHosiya, UJoweli, U-Amosi, U-Obhadiya, UJona, UMikha, UNahume, UHabakhukhi, UZefaniya, UHagayi, UZakhariya, UMalakhi

Iziphrofetho eziphathelane labantu bakaNkulunkulu

IMIBHALO YAMAKHRISTU YESIGRIKHI (“ITHESTAMENTI ELITSHA”)

AMABHUKU AMANE AMAVANGELI

UMathewu, UMakho, ULukha, UJohane

Imbali yokuphila kukaJesu lenkonzo yakhe

IBHUKU LEMISEBENZI YABAPHOSTOLI

Imbali yokuqala kwebandla lobuKhristu kanye lomsebenzi wokutshumayela ezizweni

IZINCWADI AMABHUKU ANGU-21

KwabaseRoma, 1 lo-2 KwabaseKhorinte, KwabaseGalathiya, Kwabase-Efesu, KwabaseFiliphi, KwabaseKholose, 1 lo-2 KwabaseThesalonika

Izincwadi ezazibhalelwe amabandla atshiyeneyo

1 lo-2 KuThimothi, KuThithusi, KuFilimoni

Izincwadi ezazibhalelwe amaKhristu athile

KumaHebheru, UJakhobe, 1 lo-2 UPhetro, 1, lo-2 lo-3 UJohane, UJuda

Ezinye izincwadi ezazisiya kumaKhristu

IBHUKU LESAMBULO

Imibono eyiziphrofetho eyanikwa umphostoli uJohane