Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

A6-A

Itshathi: Ukulandelana Kwabaphrofethi Lamakhosi AkoJuda Lawako-Israyeli (Ingxenye Yokuqala)

Amakhosi Aseningizimu Ayengawezizwana Ezimbili Zombuso WakoJuda

997 B.C.E.

URehobhowami: iminyaka engu-17

980

U-Abhija (u-Abhijamu): iminyaka engu-3

978

U-Asa: iminyaka engu-41

937

UJehoshafathi: iminyaka engu-25

913

UJehoramu: iminyaka engu-8

c. 906

U-Ahaziya: umnyaka owodwa

c. 905

INdlovukazi u-Athaliya: iminyaka engu-6

898

UJehowashi: iminyaka engu-40

858

U-Amaziya: iminyaka engu-29

829

U-Uziya (u-Azariya): iminyaka engu-52

Amakhosi Asenyakatho Ayengawezizwana Ezilitshumi Zombuso Wako-Israyeli

997 B.C.E.

UJerobhowami: iminyaka engu-22

c. 976

UNadabi: iminyaka engu-2

c. 975

UBhahasha: iminyaka engu-24

c. 952

U-Ela: iminyaka engu-2

UZimri: amalanga angu-7 (c. 951)

U-Omri loThibhini: iminyaka engu-4

c. 947

U-Omri (eseyedwa): iminyaka engu-8

c. 940

U-Ahabi: iminyaka engu-22

c. 920

U-Ahaziya: iminyaka engu-2

c. 917

UJehoramu: iminyaka engu-12

c. 905

UJehu: iminyaka engu-28

876

UJehowahazi: iminyaka engu-14

c. 862

UJehowahazi loJehowashi: iminyaka engu-3

c. 859

UJehowashi (eseyedwa): iminyaka engu-16

c. 844

UJerobhowami wesibili: iminyaka engu-41

  • Uluhlu Lwabaphrofethi

  • UJoweli

  • U-Elija

  • U-Elisha

  • UJona

  • U-Amosi