Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 6

IBhayibhili Laphrofethani NgoMesiya?

ISIPHROFETHO

“Lawe Bhethilehema Efratha, . . . kuwe kuzaphuma lowo engizamenza umbusi ko-Israyeli.”

UMikha 5:2

UKUGWALISEKA KWASO

“UJesu wathi esezelwe eBhethilehema yaseJudiya ezinsukwini zeNkosi uHerodi, izazi zezinkanyezi zafika eJerusalema zivela eMpumalanga.”

UMathewu 2:1

ISIPHROFETHO

“Behlukaniselana izembatho zami, benza inkatho babelane izigqoko zami.”

IHubo 22:18

UKUGWALISEKA KWASO

“Amasotsha athi esebethele uJesu esigodweni athatha izembatho zakhe zangaphandle azehlukanisa zaba zingxenye ezine . . . Athatha lesembatho sakhe sangaphakathi kodwa sona sasingelamthungo, selukwe kusukela phezulu kusiya phansi. Asekhuluma wodwa athi: ‘Asingasidabuli lesi kodwa asenzeni inkatho ukuze sibone ukuthi sizathathwa ngubani.’”

UJohane 19:23, 24

ISIPHROFETHO

“Uyawavikela wonke amathambo akhe, alikho lelilodwa elizakwephulwa.”

 

UKUGWALISEKA KWASO

“Athi efika kuJesu abona ukuthi wayesefile. Ngakho kawasazephulanga inyawo zakhe.”

UJohane 19:33

ISIPHROFETHO

“Wagwazwa ngenxa yesiphambeko sethu.”

U-Isaya 53:5

UKUGWALISEKA KWASO

“Elinye isotsha lamgwaza ngomkhonto emhlubulweni, kwaphuma igazi lamanzi.”

UJohane 19:34

ISIPHROFETHO

“Basebengiholisa inhlamvu zesiliva ezingu-30.”

UZakhariya 11:12, 13

UKUGWALISEKA KWASO

“Kusenjalo omunye wabaliTshumi Lambili okwakuthiwa nguJudasi Iskariyothi, waya kubaphristi abakhokhelayo wathi kubo: ‘Lizangiphani ngingamthengisa kini?’ Basebemthembisa inhlamvu zesiliva ezingu-30.”

UMathewu 26:14, 15; 27:5