Skip to content

Skip to table of contents

B12-A

Tuần lễ cuối của cuộc đời Chúa Giê-su (Phần 1)

8 Ni-san (Sa-bát)

MẶT TRỜI LẶN (Ngày của người Do Thái bắt đầu và kết thúc lúc mặt trời lặn)

 • Đến Bê-tha-ni sáu ngày trước Lễ Vượt Qua

MẶT TRỜI MỌC

MẶT TRỜI LẶN

9 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

 • Dùng bữa với Si-môn người phong cùi

 • Ma-ri xức dầu cam tùng cho Chúa Giê-su

 • Người Do Thái đến gặp Chúa Giê-su và La-xa-rơ

MẶT TRỜI MỌC

 • Vào thành Giê-ru-sa-lem cách vẻ vang

 • Dạy dỗ trong đền thờ

MẶT TRỜI LẶN

10 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

 • Nghỉ đêm tại Bê-tha-ni

MẶT TRỜI MỌC

 • Sáng sớm vào thành Giê-ru-sa-lem

 • Dọn sạch đền thờ

 • Đức Giê-hô-va phán từ trời

MẶT TRỜI LẶN

11 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

MẶT TRỜI MỌC

 • Dạy dỗ trong đền thờ, dùng minh họa

 • Lên án người Pha-ri-si

 • Để ý đến bà góa đóng góp

 • Trên núi Ô-liu, báo trước thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ và dấu hiệu về sự hiện diện tương lai

MẶT TRỜI LẶN