Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B12-A

Tuần lễ cuối của cuộc đời Chúa Giê-su (Phần 1)

Giê-ru-sa-lem và vùng phụ cận

 1. Đền thờ

 2. Vườn Ghết-sê-ma-nê (?)

 3. Dinh quan tổng đốc

 4. Nhà Cai-pha (?)

 5. Dinh Hê-rốt An-ti-ba (?)

 6. Hồ Bết-da-tha

 7. Hồ Si-lô-am

 8. Tòa Tối Cao (?)

 9. Gô-gô-tha (?)

 10. A-ken-đa-ma (?)

    Đến ngày:  Ni-san 8 |  Ni-san 9 |  Ni-san 10 |  Ni-san 11

 8 Ni-san (Sa-bát)

MẶT TRỜI LẶN (Ngày của người Do Thái bắt đầu và kết thúc lúc mặt trời lặn)

 • Đến Bê-tha-ni sáu ngày trước Lễ Vượt Qua

MẶT TRỜI MỌC

MẶT TRỜI LẶN

 9 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

 • Dùng bữa với Si-môn người phong cùi

 • Ma-ri xức dầu cam tùng cho Chúa Giê-su

 • Người Do Thái đến gặp Chúa Giê-su và La-xa-rơ

MẶT TRỜI MỌC

 • Vào thành Giê-ru-sa-lem cách vẻ vang

 • Dạy dỗ trong đền thờ

MẶT TRỜI LẶN

 10 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

 • Nghỉ đêm tại Bê-tha-ni

MẶT TRỜI MỌC

 • Sáng sớm vào thành Giê-ru-sa-lem

 • Dọn sạch đền thờ

 • Đức Giê-hô-va phán từ trời

MẶT TRỜI LẶN

 11 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

MẶT TRỜI MỌC

 • Dạy dỗ trong đền thờ, dùng minh họa

 • Lên án người Pha-ri-si

 • Để ý đến bà góa đóng góp

 • Trên núi Ô-liu, báo trước thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ và dấu hiệu về sự hiện diện tương lai

MẶT TRỜI LẶN