Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B10

Y-sơ-ra-ên vào thời Chúa Giê-su