Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A7-H

Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn cuối trong thánh chức ở Giê-ru-sa-lem (Phần 2)

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

14 Ni-san

Giê-ru-sa-lem

Chúa Giê-su cho biết Giu-đa là kẻ phản bội và bảo hắn đi khỏi

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa (1Cô 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Báo trước sự chối bỏ của Phi-e-rơ và sự tan lạc của các sứ đồ

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Hứa ban sự giúp đỡ; minh họa: cây nho thật; ban điều răn về tình yêu thương; lời cầu nguyện cuối với các sứ đồ

     

14:1–17:26

Ghết-sê-ma-nê

Nỗi đau buồn tột độ trong vườn; bị phản bội và bị bắt

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Giê-ru-sa-lem

An-ne tra hỏi; Cai-pha và Tòa Tối Cao xét xử; Phi-e-rơ chối bỏ ngài

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Kẻ phản bội là Giu-đa đi treo cổ (Cv 1:18, 19)

27:3-10

     

Đứng trước Phi-lát, giải đến Hê-rốt, rồi trở lại Phi-lát

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Phi-lát muốn tha Chúa Giê-su nhưng người Do Thái xin tha Ba-ra-ba; bị kết án tử hình trên cây cột

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(thứ sáu, kh. 3 giờ chiều)

Gô-gô-tha

Chết trên cây khổ hình

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Giê-ru-sa-lem

Thi thể được hạ xuống khỏi cây cột và đặt vào mộ

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Ni-san

Giê-ru-sa-lem

Trưởng tế và người Pha-ri-si cho lính canh giữ mộ và niêm phong lại

27:62-66

     

16 Ni-san

Giê-ru-sa-lem và vùng phụ cận; Em-ma-út

Chúa Giê-su được sống lại; hiện ra với các môn đồ năm lần

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Sau 16 Ni-san

Giê-ru-sa-lem; Ga-li-lê

Hiện ra nhiều lần hơn với các môn đồ (1Cô 15:5-7; Cv 1:3-8); chỉ dẫn; ra lệnh đào tạo môn đồ

28:16-20

   

20:26–21:25

25 Y-gia

Núi Ô-liu, gần Bê-tha-ni

Được cất lên trời, ngày thứ bốn mươi sau khi ngài được sống lại (Cv 1:9-12)

   

24:50-53