Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A7-B

Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn bắt đầu thánh chức

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

29, mùa thu

Sông Giô-đanh, có thể là Bê-tha-ni bên kia Giô-đanh hoặc gần đó

Chúa Giê-su chịu phép báp-têm và được xức dầu; Đức Giê-hô-va tuyên bố Chúa Giê-su là Con và hài lòng về ngài

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

Hoang mạc Giu-đê

Bị Ác Quỷ cám dỗ

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Bê-tha-ni bên kia Giô-đanh

Giăng Báp-tít nhận diện Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời; những môn đồ đầu tiên

     

1:15, 19-51

Ca-na thuộc Ga-li-lê; Ca-bê-na-um

Phép lạ đầu tiên, biến nước thành rượu; đến Ca-bê-na-um

     

2:1-12

30, Lễ Vượt Qua

Giê-ru-sa-lem

Dọn sạch đền thờ

     

2:13-25

Nói chuyện với Ni-cô-đem

     

3:1-21

Giu-đê; Ê-nôn

Đến vùng thôn quê của xứ Giu-đê, môn đồ ngài làm phép báp-têm; lời chứng cuối của Giăng về Chúa Giê-su

     

3:22-36

Ti-bê-ri-át; Giu-đê

Giăng bị bỏ tù; Chúa Giê-su đến Ga-li-lê

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Si-kha ở Sa-ma-ri

Trên đường đi Ga-li-lê, dạy dỗ dân Sa-ma-ri

     

4:4-43

Hoang mạc Giu-đê