Đi đến nội dung

Tạp chí Tháp CanhTỉnh Thức!

Các tạp chí dựa trên Kinh Thánh đang có sẵn để tải về trong hàng trăm ngôn ngữ, bao gồm cả các ngôn ngữ ký hiệu. Tạp chí Tháp Canh giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của các biến cố trên thế giới qua những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Tạp chí này rao tin mừng về Nước Đức Chúa Trời để an ủi người ta và khuyến khích họ đặt đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô. Tạp chí Tỉnh Thức! cho thấy làm thế nào để đương đầu với những khó khăn ngày nay và xây đắp niềm tin nơi lời hứa của Đấng Tạo Hóa về một thế giới mới thanh bình và yên ổn.

Chọn một ngôn ngữ trong khung ngôn ngữ và nhấp vào Tìm kiếm để xem ấn phẩm và các định dạng có trong ngôn ngữ ấy.

 

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Tháng 9 năm 2023

Số này có các bài học cho ngày 6 tháng 11–ngày 10 tháng 12 năm 2023.

TỈNH THỨC!

Trái đất sẽ tồn tại không?—Lý do để hy vọng

Trái đất đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Hãy xem chuyện gì đang xảy ra với trái đất và lý do để tin chắc tương lai trái đất sẽ tốt đẹp hơn.

XEM

TỈNH THỨC!

TỈNH THỨC!

TỈNH THỨC!

TỈNH THỨC!

TỈNH THỨC!

THÁP CANH

THÁP CANH

THÁP CANH

THÁP CANH

THÁP CANH

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI