Skip to content

Âm nhạc trong sự thờ phượng của tín đồ đạo Đấng Ki-tô

Mở hoặc tải về các bản nhạc của đạo Đấng Ki-tô dùng để ngợi khen và thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Phần thanh nhạc, nhạc giao hưởng và nhạc đệm đều có sẵn.

 

 

Những bài hát đặc sắc

Hãy bền bỉ chạy cuộc đua

Hãy quyết định khôn ngoan để chạy đến đích.

Những bài hát đặc sắc

Hãy bền bỉ chạy cuộc đua

Hãy quyết định khôn ngoan để chạy đến đích.

Vui mừng ca hát cho Đức Giê-hô-va

Các bộ sưu tập khác