Skip to content

Yêu cầu được viếng thăm

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh hoặc về Nhân Chứng Giê-hô-va không? Nếu muốn, hãy điền phiếu yêu cầu bên dưới để được Nhân Chứng Giê-hô-va viếng thăm, và một Nhân Chứng trong khu vực sẽ liên lạc với bạn.

Chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp chỉ nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu được viếng thăm. Điều này phù hợp với Chính sách toàn cầu về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn

Sau khi bạn gửi phiếu yêu cầu, một Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ liên lạc với bạn, thường là trong vòng một đến hai tuần.

Tìm hiểu Kinh Thánh

Tìm hiểu điều Kinh Thánh dạy về nhiều chủ đề khác nhau, hoặc biết thêm về chương trình tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí của chúng tôi.

Thuận tiện

Gặp trực tiếp hoặc trực tuyến, vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.