Đi đến nội dung

Thông tin cho Viên chức Chính quyền

Phần này bao gồm thông tin về Nhân Chứng Giê-hô-va dành cho viên chức chính quyền.

Văn phòng pháp lý

Thông tin liên lạc của văn phòng pháp lý.

Sách mỏng thông tin toàn cầu

Những sách mỏng này được biên soạn dành cho viên chức chính quyền, các tổ chức nhân quyền và những nhóm cộng đồng luật, cho biết những đề tài chính yếu liên quan đến sự thờ phượng của Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới.

Nhân Chứng Giê-hô-va bị cầm tù vì đức tin​—Theo địa điểm

Nhân Chứng Giê-hô-va bị cầm tù ở những nơi có điều kiện tồi tàn vì thực hành đức tin và nhân quyền cơ bản.

Bài báo