Skip to content

Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su

Mỗi năm một lần, Nhân Chứng Giê-hô-va tưởng niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su Ki-tô theo mệnh lệnh của ngài: “Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”.—Lu-ca 22:19.

Lễ Tưởng Niệm tiếp theo sẽ được tổ chức vào:

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với một Nhân Chứng Giê-hô-va trong khu vực của bạn.