Skip to content

Khoa học và Kinh Thánh

Khoa học và Kinh Thánh có hòa hợp không? Điều Kinh Thánh nói về khoa học có chính xác không? Hãy xem thế giới thiên nhiên và các nhà khoa học cho biết gì về đề tài này.

MỘT SỰ THIẾT KẾ?

Cách sinh vật sử dụng năng lượng​—Một sự thiết kế?

Khả năng sử dụng năng lượng có sẵn trong bản năng của các loài sinh vật có cho biết gì về nguồn gốc sự sống không?

MỘT SỰ THIẾT KẾ?

Cách sinh vật sử dụng năng lượng​—Một sự thiết kế?

Khả năng sử dụng năng lượng có sẵn trong bản năng của các loài sinh vật có cho biết gì về nguồn gốc sự sống không?

Một sự thiết kế?

Ấn phẩm

Sự sống—Do sáng tạo?

Việc bạn tin sự sống bắt đầu như thế nào là vấn đề quan trọng.

Nguồn gốc sự sống—Năm câu hỏi quan trọng

Hãy xem xét bằng chứng và rồi tự quyết định là bạn tin nơi thuyết tiến hóa hay sự sáng tạo.

Kỳ công sáng tạo tôn vinh Đức Chúa Trời

Khi tìm hiểu về thế giới tự nhiên, chúng ta có thể nhận ra các đặc tính của Đấng Tạo Hóa và đến gần ngài hơn.