Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao chúng ta có đức tin nơi... Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời?

Tại sao chúng ta có đức tin nơi... Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời?

Giáo sư George Zinsmeister giải thích tại sao sự phức tạp trong thiên nhiên, chẳng hạn như thị giác của con người, thuyết phục ông có một Đức Chúa Trời là Đấng Thiết Kế.