Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chị Monica Richardson: Một bác sĩ giải thích niềm tin của mình

Chị Monica Richardson: Một bác sĩ giải thích niềm tin của mình

Bác sĩ Monica Richardson đã thay đổi quan điểm của mình về nguồn gốc sự sống, không chỉ dựa trên kiến thức mà còn dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp.