Skip to content

Y khoa và Phẫu thuật

Liệu pháp y khoa để kiểm soát chảy máu và thiếu máu mà không cần truyền máu.

Nhi khoa

Liệu pháp y khoa nhằm điều trị bệnh nhân là trẻ sơ sinh và trẻ em mà không cần truyền máu.

Loại bệnh

Liệu pháp y khoa từ các tạp chí y học đã được các bác sĩ phê duyệt nhằm chữa bệnh mà không cần truyền máu.

Y đức và luật pháp

Các yếu tố đạo đức, pháp luật và xã hội mà bác sĩ cần xem xét khi điều trị cho bệnh nhân là Nhân Chứng Giê-hô-va.


Bài đáng chú ý

Romiplostim treatment of chemotherapy-induced thrombocytopenia.

Soff GA, Miao Y, Bendheim G, Batista J, Mones JV, Parameswaran R, Wilkins CR, Devlin SM, Abou-Alfa GK, Cercek A, Kemeny NE, Sarasohn DM, Mantha S

Nguồn‎: J Clin Oncol 2019;37(31):2892-8.

Mã bài‎: PubMed 31545663

DOI‎: 10.1200/JCO.18.01931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31545663

Effect of low-dose supplementation of arginine vasopressin on need for blood product transfusions in patients with trauma and hemorrhagic shock: a randomized clinical trial.

Sims CA, Holena D, Kim P, Pascual J, Smith B, Martin N, Seamon M, Shiroff A, Raza S, Kaplan L, Grill E, Zimmerman N, Mason C, Abella B, Reilly P

Nguồn‎: JAMA Surg 2019;154(11):994-1003.

Mã bài‎: PubMed 31461138

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2019.2884

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31461138

Reducing blood transfusion in aortic surgery: a novel approach.

Birla R, Nawaytou O, Shaw M, Jackson A, Mills K, Kuduvalli M, Field M, Agarwal S

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2019;108(5):1369-75.

Mã bài‎: PubMed 31255616

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2019.04.127

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31255616

Impact of a patient blood management monitoring and feedback programme on allogeneic blood transfusions and related costs.

Kaserer A, Rössler J, Braun J, Farokhzad F, Pape HC, Dutkowski P, Plass A, Horisberger T, Volbracht J, Manz MG, Spahn DR

Nguồn‎: Anaesthesia 2019;74(12):1534-41.

Mã bài‎: PubMed 31448406

DOI‎: 10.1111/anae.14816

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31448406

Use of a fibrin sealant within a blood-saving protocol in patients undergoing revision hip arthroplasty: effects on post-operative blood transfusion and healthcare-related cost analysis.

Scardino M, Martorelli F, D'Amato T, Fenocchio G, Simili V, Grappiolo G, Di Matteo B, Kon E, Lagioia M

Nguồn‎: Int Orthop 2019;43(12):2707-14.

Mã bài‎: PubMed 30671601

DOI‎: 10.1007/s00264-019-04291-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30671601

The pillars of patient blood management: key to successful implementation.

Sullivan HC, Roback JD

Nguồn‎: Transfusion 2019;59(9):2763-7.

Mã bài‎: PubMed 31483881

DOI‎: 10.1111/trf.15464

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31483881

Impact of autologous blood transfusion on survival and recurrence among patients undergoing partial hepatectomy for colorectal cancer liver metastases.

Kang R, Seath BE, Huang V, Barth RJ Jr

Nguồn‎: J Am Coll Surg 2019;228(6):902-8.

Mã bài‎: PubMed 30448300

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2018.10.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30448300

Impact of intraoperative high-volume autologous blood collection on allogeneic transfusion during and after cardiac surgery: a propensity score matched analysis.

Henderson RA, Mazzeffi MA, Strauss ER, Williams B, Wipfli C, Dawood M, Taylor BS, Tanaka KA

Nguồn‎: Transfusion 2019;59(6):2023-9.

Mã bài‎: PubMed 30882929

DOI‎: 10.1111/trf.15253

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30882929


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.