Skip to content

Kinh nghiệm của Nhân Chứng Giê-hô-va

Nhân Chứng Giê-hô-va cố gắng để Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh hướng dẫn lối suy nghĩ, lời nói và hành động của họ. Hãy xem Kinh Thánh tác động thế nào đến đời sống của họ và những người xung quanh.

KINH NGHIỆM

Chị DeJanerio Brown: Bị đánh gục nhưng không bị diệt mất

Làm thế nào Đức Giê-hô-va giúp những người đương đầu với thảm kịch bất ngờ?

KINH NGHIỆM

Chị DeJanerio Brown: Bị đánh gục nhưng không bị diệt mất

Làm thế nào Đức Giê-hô-va giúp những người đương đầu với thảm kịch bất ngờ?

Kinh Thánh thay đổi đời sống