Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao có thể tin chắc Kinh Thánh là chân lý?

Tại sao có thể tin chắc Kinh Thánh là chân lý?

Kinh Thánh cho biết sách này là “lời của Đức Chúa Trời” và Đức Chúa Trời “không thể nói dối” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; Tít 1:2). Có thật sự như thế không, hay Kinh Thánh chỉ là tuyển tập những truyền thuyết và chuyện thần thoại?