JW Language là một ứng dụng chính thức của Nhân Chứng Giê-hô-va để trợ giúp những người đang học ngôn ngữ mới. Ứng dụng này giúp cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng giao tiếp trong thánh chức và tại các buổi nhóm họp.