Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

TỈNH THỨC! Số 1 Năm 2023 | Trái đất sẽ tồn tại không?—Lý do để hy vọng

Chúng ta không cần phải là nhà khoa học mới biết trái đất đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Nước ngọt, đại dương, rừng và ngay cả không khí đều bị ô nhiễm nặng. Vậy, trái đất sẽ tồn tại không? Hãy xem những lý do để hy vọng.

 

Nước ngọt

Có những chu trình tự nhiên nào để đảm bảo luôn có đủ nước?

Đại dương

Có thể sửa chữa những thiệt hại mà đại dương gánh chịu không?

Rừng

Gần đây các nhà sinh thái học quan sát được gì về các vùng rừng bị phá?

Không khí

Ô nhiễm không khí gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự sống trên trái đất. Đấng Tạo Hóa tạo ra những chu trình thiên nhiên nào để làm sạch không khí mà chúng ta thở?

Đấng Tạo Hóa hứa trái đất sẽ tồn tại

Có cơ sở nào để tin chắc trái đất sẽ tồn tại, thậm chí tốt đẹp hơn?

Trong số Tỉnh Thức! này

Hãy đọc các bài nói về những điều đang xảy ra với trái đất và lý do để hy vọng.