Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 17

Kinh Thánh mang lại lợi ích nào cho gia đình bạn?

NGƯỜI CHỒNG/NGƯỜI CHA

“Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, bởi không người nào ghét thân thể mình, nhưng nuôi nấng và yêu quý nó... Mỗi người phải yêu vợ như yêu chính mình”.

Ê-phê-sô 5:28, 29, 33

“Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái bực tức, nhưng hãy luôn dùng sự sửa phạt và khuyên bảo của Đức Giê-hô-va mà nuôi dạy chúng”.

Ê-phê-sô 6:4

NGƯỜI VỢ

“Vợ thì nên kính trọng chồng sâu xa”.

Ê-phê-sô 5:33

“Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, vì điều đó thích hợp với môn đồ của Chúa”.

Cô-lô-se 3:18

CON CÁI

“Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo cách đẹp lòng Chúa, vì điều đó là công chính. ‘Hãy hiếu kính cha mẹ’ là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa: ‘Hầu cho mọi việc sẽ tốt đẹp với ngươi và ngươi được sống lâu trên đất’”.

Ê-phê-sô 6:1-3

“Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì điều đó đẹp lòng Chúa”.

Cô-lô-se 3:20