Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A7-G

Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn cuối trong thánh chức ở Giê-ru-sa-lem (Phần 1)

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

33, 8 Ni-san

Bê-tha-ni

Chúa Giê-su đến trước Lễ Vượt Qua sáu ngày

     

11:55–12:1

9 Ni-san

Bê-tha-ni

Ma-ri đổ dầu trên đầu và chân ngài

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Bê-tha-ni đến Bê-pha-giê đến Giê-ru-sa-lem

Cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem cách vẻ vang

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Ni-san

Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem

Rủa cây vả; dọn sạch đền thờ một lần nữa

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Giê-ru-sa-lem

Trưởng tế và thầy kinh luật mưu giết ngài

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Đức Giê-hô-va phán; Chúa Giê-su báo trước cái chết của ngài; việc người Do Thái không tin làm ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai

     

12:20-50

11 Ni-san

Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem

Bài học từ cây vả héo

21:19-22

11:20-25

   

Giê-ru-sa-lem, đền thờ

Quyền của ngài bị thách thức; minh họa: hai con trai

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Minh họa: những người trồng nho giết người, tiệc cưới

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Câu hỏi về Đức Chúa Trời và Sê-sa, sự sống lại, điều răn quan trọng nhất

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Hỏi đoàn dân xem Đấng Ki-tô có phải là con vua Đa-vít không

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Khốn cho thầy kinh luật và người Pha-ri-si

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Quan sát bà góa đóng góp

 

12:41-44

21:1-4

 

Núi Ô-liu

Dấu hiệu về sự hiện diện của ngài

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Minh họa: mười trinh nữ, ta-lâng, chiên và dê

25:1-46

     

12 Ni-san

Giê-ru-sa-lem

Nhà lãnh đạo Do Thái mưu giết ngài

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Giu-đa bàn mưu phản bội

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Ni-san (chiều thứ năm)

Ở gần và tại Giê-ru-sa-lem

Chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua cuối

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 Ni-san

Giê-ru-sa-lem

Ăn Lễ Vượt Qua với các sứ đồ

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Rửa chân cho các sứ đồ

     

13:1-20