Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 9

Tại sao con người chịu đau khổ?

“Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, người hùng mạnh cũng thắng trận, người khôn ngoan cũng được miếng ăn, người thông minh cũng được giàu có, hay người có tri thức cũng thành công, vì thời thế và chuyện bất trắc xảy đến cho tất cả”.

Truyền đạo 9:11

“Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người vì hết thảy đều có tội”.

Rô-ma 5:12

“Mục đích Con Đức Chúa Trời đến là để phá hủy công việc của Ác Quỷ”.

1 Giăng 3:8

“Cả thế gian nằm dưới quyền của Kẻ Ác”.

1 Giăng 5:19