Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B5

Lều thánh và thầy tế lễ thượng phẩm

Đặc điểm của lều thánh

 1. 1 Hòm Giao Ước (Xu 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Bức màn (Xu 26:31-33)

 3. 3 Cột cho bức màn (Xu 26:31, 32)

 4. 4 Gian Thánh (Xu 26:33)

 5. 5 Gian Chí Thánh (Xu 26:33)

 6. 6 Cái màn che (Xu 26:36)

 7. 7 Cột cho cái màn che (Xu 26:37)

 8. 8 Đế bằng đồng có lỗ (Xu 26:37)

 9. 9 Bàn thờ dâng hương (Xu 30:1-6)

 10. 10 Bàn đặt bánh dâng hiến (Xu 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Chân đèn (Xu 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Tấm vải lều bằng chỉ lanh (Xu 26:1-6)

 13. 13 Tấm vải lều bằng lông dê (Xu 26:7-13)

 14. 14 Tấm phủ bằng da cừu đực (Xu 26:14)

 15. 15 Tấm phủ bằng da hải cẩu (Xu 26:14)

 16. 16 Khung ván (Xu 26:15-18, 29)

 17. 17 Đế bằng bạc có lỗ dưới khung ván (Xu 26:19-21)

 18. 18 Thanh ngang (Xu 26:26-29)

 19. 19 Đế bằng bạc có lỗ (Xu 26:32)

 20. 20 Bồn bằng đồng (Xu 30:18-21)

 21. 21 Bàn thờ dâng lễ vật thiêu (Xu 27:1-8)

 22. 22 Sân (Xu 27:17, 18)

 23. 23 Lối ra vào (Xu 27:16)

 24. 24 Màn treo bằng chỉ lanh (Xu 27:9-15)

Thầy tế lễ thượng phẩm

Sách Xuất Ai Cập chương 28 miêu tả chi tiết bộ y phục của thầy tế lễ thượng phẩm Y-sơ-ra-ên

 • Khăn vấn (Xu 28:39)

 • Dấu hiệu thánh của sự dâng hiến (Xu 28:36; 29:6)

 • Viên hắc mã não (Xu 28:9)

 • Sợi dây (Xu 28:14)

 • Bảng đeo ngực của sự phán quyết có 12 viên đá quý (Xu 28:15-21)

 • Ê-phót và dây thắt lưng (Xu 28:6, 8)

 • Áo khoác không tay màu xanh dương (Xu 28:31)

 • Lai áo có những cái chuông và các trái lựu (Xu 28:33-35)

 • Áo thụng bằng chỉ lanh mịn có kẻ ô vuông (Xu 28:39)