Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B9

Các cường quốc Đa-ni-ên báo trước

Ba-by-lôn

Đa-ni-ên 2:32, 36-38; 7:4

607 TCN Vua Nê-bu-cát-nết-xa hủy diệt Giê-ru-sa-lem

Mê-đi Ba Tư

Đa-ni-ên 2:32, 39; 7:5

539 TCN Chinh phục Ba-by-lôn

537 TCN Si-ru ban chiếu chỉ cho dân Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem

Hy Lạp

Đa-ni-ên 2:32, 39; 7:6

331 TCN A-léc-xan-đơ Đại đế chinh phục Ba Tư

La Mã

Đa-ni-ên 2:33, 40; 7:7

63 TCN Cai trị Y-sơ-ra-ên

70 CN Hủy diệt Giê-ru-sa-lem

Anh Mỹ

Đa-ni-ên 2:33, 41-43

1914-1918 CN Trong Thế Chiến I, cường quốc Anh Mỹ được hình thành