Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A7-F

Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn sau trong thánh chức ở phía đông Giô-đanh

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

32, sau Lễ Dâng Hiến

Bê-tha-ni bên kia Giô-đanh

Chúa Giê-su đến nơi Giăng từng làm phép báp-têm; nhiều người đặt đức tin nơi ngài

     

10:40-42

Pê-rê

Dạy dỗ trong các thành và làng, đến Giê-ru-sa-lem

   

13:22

 

Thúc giục vào cửa hẹp; than van về Giê-ru-sa-lem

   

13:23-35

 

Có thể là Pê-rê

Dạy về sự khiêm nhường; minh họa: chỗ nổi bật nhất, khách kiếm cớ khước từ

   

14:1-24

 

Tính phí tổn của việc làm môn đồ

   

14:25-35

 

Minh họa: con cừu lạc, đồng bạc bị mất, con trai lầm lạc

   

15:1-32

 

Minh họa: quản gia không công chính, người giàu và La-xa-rơ

   

16:1-31

 

Dạy về sự vấp ngã, tha thứ và đức tin

   

17:1-10

 

Bê-tha-ni

La-xa-rơ chết và được sống lại

     

11:1-46

Giê-ru-sa-lem; Ép-ra-im

Âm mưu giết Chúa Giê-su; ngài rời khỏi đó

     

11:47-54

Sa-ma-ri; Ga-li-lê

Chữa lành mười người phong cùi; nói về cách Nước Trời sẽ đến

   

17:11-37

 

Sa-ma-ri hoặc Ga-li-lê

Minh họa: góa phụ cứ kêu nài, người Pha-ri-si và người thu thuế

   

18:1-14

 

Pê-rê

Dạy về hôn nhân và ly dị

19:1-12

10:1-12

   

Chúc phước cho con trẻ

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Câu hỏi của người giàu; minh họa: người làm vườn nho và tiền công bằng nhau

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Có thể là Pê-rê

Báo trước cái chết của ngài lần thứ ba

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Lời xin cho Gia-cơ và Giăng có vị trí trong Nước Trời

20:20-28

10:35-45

   

Giê-ri-cô

Đi ngang qua, chữa lành hai người mù; đến nhà Xa-ki-ơ; minh họa: mười mi-na

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28