Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A6-B

Biểu đồ: Các nhà tiên tri và vua của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên (Phần 2)

Các vua của vương quốc phía nam (Tiếp theo)

777 TCN

Giô-tham: 16 năm

762

A-cha: 16 năm

746

Ê-xê-chia: 29 năm

716

Ma-na-se: 55 năm

661

A-môn: 2 năm

659

Giô-si-a: 31 năm

628

Giê-hô-a-cha: 3 tháng

Giê-hô-gia-kim: 11 năm

618

Giê-hô-gia-kin: 3 tháng 10 ngày

617

Xê-đê-kia: 11 năm

607

Giê-ru-sa-lem và đền thờ bị phá hủy bởi cuộc xâm lăng của quân Ba-by-lôn do Nê-bu-cát-nết-xa chỉ huy. Vị vua cuối cùng trên đất thuộc dòng Đa-vít là Xê-đê-kia bị truất ngôi

Các vua của vương quốc phía bắc (Tiếp theo)

kh. 803

Xa-cha-ri: thời gian trị vì được ghi lại chỉ 6 tháng

Xa-cha-ri bắt đầu làm vua theo nghĩa nào đó, nhưng vương quyền của ông không được công nhận cho đến kh. 792

kh. 791

Sa-lum: 1 tháng

Mê-na-hem: 10 năm

kh. 780

Phê-ca-hia: 2 năm

kh. 778

Phê-ca: 20 năm

kh. 758

Hô-sê: 9 năm từ kh. 748

kh. 748

Dường như sự cai trị của Hô-sê đã được củng cố hoặc có thể đã nhận sự hậu thuẫn từ vua A-si-ri là Tiếc-la-phi-lê-se III vào kh. 748

740

A-si-ri chiến thắng Sa-ma-ri, chinh phục Y-sơ-ra-ên; vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc gồm mười chi phái đến hồi kết thúc

 • Danh sách các nhà tiên tri

 • Ê-sai

 • Mi-chê

 • Xô-phô-ni

 • Giê-rê-mi

 • Na-hum

 • Ha-ba-cúc

 • Đa-ni-ên

 • Ê-xê-chi-ên

 • Áp-đia

 • Ô-sê